Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 28 oktober

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2016 för kommunstyrelsen

8. Delårsrapport per den 31 augusti 2016 och helårsprognos för Södertälje kommun

9. Mål och budget 2017-2019

10. Förslag till torgnamn i centrala Södertälje

11. Digital distribution av sammanträdeshandlingar

12. Styrdokument för det systematiska demokratiarbetet

13. Förslag till nytt aktieägaravtal och ny bolagsordning för Nyköping-Östgötalänken AB

14. Arvode till ordförande i Glasbergabolagen

15. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017

16. Redovisning av obesvarade motioner

17. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken ”Ökad tillgänglighet i Södertälje kommuns skolor

18. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken ”Bryt omhändertagandementaliteten på HVB/Stödboenden”

19. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken ”Lyft Torekällberget till högre höjder”

20. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken ”Återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun"

21. Svar på motion av Ingrid Hult och Göran Lidman, båda (SD), med rubriken ” Stärk demensvården genom att anställa en demens-sjuksköterska"

22. Stadsdirektören informerar

23. Meddelanden

24. Anmälan av delegeringsbeslut

25. Ny klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

26. Uppdrag om firande av Kanalåret 2019