Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 2 september

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Revidering av finanspolicy och finansinstruktion

7. Uppdatering av befintligt borgensbeslut för Sydvästra Stockholms VA-verksaktiebolag (Syvab)

8. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 2016

9. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2016

10. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv omsorgsverksamhet

11. Investering produktionsstart – Viksbergsskolan och Viksbergshallen
Komplettering

12. Produktionsstart ombyggnation samt tillbyggnad Försörjningsstöd
Komplettering

13. Revisionsberättelse och årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund för 2015

14. Ärende 2 från Telge AB
Ärendet omfattas av sekretess

15. Trafik- och parkeringsstrategi
- under förutsättning av stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens beslut

16. Förslag till gatunamn för Igelsta Strand (detaljplan) inom Östertälje i Södertälje

17. Förslag till gatunamn i Dammkärr/Vattubrinken i Södertälje

18. Miljöbokslut 2015

19. Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun
Komplettering

20. Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre

21. Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

22. Utredning om förvaltningen av byggnader med kulturhistoriska värden och utveckling av kulturfastigheter i Södertälje kommun
Komplettering

23. Stadsdirektören informerar

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 18, 20-22/2016
Stadsdirektören nr 43-46/2016

25. Motioner väckta vid kommunfullmäktige den 4 april 2016

a) Motion av Alexander Rosenberg (M) med rubriken "En ansvarsfull naturvård".

b) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Samlat grepp på kompetensförsörjning inom socialtjänsten".

c) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Bygg bostäder för äldre i Järna".

d) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Öppna upp idrottshallar och gymnastiksalar på loven".

e) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas".

f) Motion av Beata Kuniewicz och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Nattvandring för ett tryggare Södertälje".

g) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Hedra Björn Borg med en staty"