2016-09-30

Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 30 september

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingsmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Investering produktionsstart - tillbyggnad Soldalaskolan

8. Samråd inför revideringen av regionalt trafikförsörjningsprogram

9. Regional utvecklingsplan för Stockholm RUFS 2050

10. Delbetänkandet "Regional indelning - tre nya län" (SOU 2016:48)

11. Strategi för ökad medborgardialog

12. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Kasta nytt ljus över gångtunneln"

13. Stadsdirektören informerar

14. Meddelanden

15. Anmälan av delegeringsbeslut