2016-04-01

Sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen 1 april 2016

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Bokslut 2015 för kommunstyrelsen

8. Årsredovisning 2015 för Södertälje kommun

9. Donationsfonder förvaltade av Södertälje kommun – bokslut 2015

10. Årsrapport 2015 för Telge (5 Mb)

11. Detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 (skola Viksberg) (4 Mb)

12. Exploateringsavtal för Viksbergsskolan och bostäder inom fastigheten Hoxeltorp 1:5

13. Investeringsmedel till Viksbergsvägen

14. Yttrande över remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn, sommaren och hösten 2016

15. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)
Se även länk nedan
http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/01/SOU-2016_03_webbpdf-1601112-2.pdf

16. Förslag till gatunamn på samfälligheterna Glasberga s:8 och Glasberga s:9 i Glasberga, Södertälje

17. Handlingsplan baserad på näringslivsstrategin

18. Rapport från Demokratiberedningen

19. Arvoden för sammanträden i socialnämndens utskott för individärenden

20. Hemtjänstprojektet - projektplan

21. Barnbokslut

22. Svar på motion av Richard Hoffman och Sven-Erik Hult, båda (M), med rubriken "Trafiken på väg 515 och väg 509 ökar när Tvetatippen expanderar"

23. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Säkra skolvägar i Södertälje kommun"

24. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och Nykvarn"

25. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Nygatan i ny gestaltning"

26. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Logistik till och från arenaområdet (AXA, fotbollsarenan)"

27. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD), med rubriken "Nolltolerans mot narkotika och droger – på riktigt"

28. Redovisning av obesvarade motioner

29. Stadsdirektören informerar

30. Meddelanden

a) Länsstyrelsen Stockholm: Rapport från inspektion den 11 november hos överförmyndarnämnden i Södertälje

b) Vårljus: protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 2 december 2015.

31. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 7-14/2016
Stadsdirektören nr 14-21/2016

32. Motioner väckta vid kommunfullmäktige den 29 februari 2016

a) Motion av Marita Lärnestad (M) med rubriken "Försköna platsen mittemot Holmfastristningen".

b) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga".

c) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Bryt omhändertagandementaliteten på HVB/stödboenden".

d) Motion av Ninos Maraha (L) med rubriken "Genomlys kommunen och koncernen för ökad integration".

e) Motion av Johanna Lundgren Gestlöf (C) med rubriken "Inför studentmedarbetarsystem i Södertälje".

f) Motion av Marius Kawecki (SD) med rubriken "Tolkkostnader – kommunens pengar skall användas med varsamhet".