2016-01-29

Sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen 29 januari 2016

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016

8. Tillfälligt stöd för ett högt flyktingmottagande

9. Utveckla Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning

10. Detaljplan för Rosenlund 1:31 m fl (Södertälje idrottsplats) (4 Mb)

11. Riktlinjer för fordon och drivmedel

12. Kommunfullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018

13. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Landsbygdsvision 2025"

14. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Bredband på landsbygden i Södertälje kommun"

15. Stadsdirektören informerar

16. Meddelanden

a) AB Vårljus: Protokoll nr 6 och 7/2015 från sammanträden med styrelsen den 14 oktober respektive den 24 november 2015.

b) Nyköping-Östgötalänken AB: Minnesanteckningar från ägarmöte den 13 november 2015.

c) Nyköping-Östgötalänken AB: Protokoll från bolagsstämma den 13 november 2015.

17. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 42-47/2015, 1/2016
Stadsdirektören nr 87-108/2015, 1/2016

18. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 november respektive 17 december 2015

30 november 2015

a) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Parkeringsakuten rycker ut".

b) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Parkeringssituationen utarmar näringslivet i Södertälje centrum".

c) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna".

d) Motion av Ingrid Hult (SD) med rubriken "Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska".

e) Motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) med rubriken "Nolltolerans mot narkotika och droger – på riktigt".

f) Motion av Ingrid Hult (SD) med rubriken "Inrätta ett resurscentrum för personer med psykisk ohälsa"

17 december 2015

g) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Låt återvinningscentralen komma närmare dig".

h) Motion av Metin Hawsho (L) med rubriken "Låt Södertälje ansöka om att vara värdstad för SM-veckan i sommar".

i) Motion av Beata Kuniewicz (SD) med rubriken "Tidsbegränsning av tolk".