Sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsen 16 december

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Kostnader för stadsdelsutveckling

7. Svar på remissen Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029 - Åtgärdsförfrågan och MKB-avgränsning
Komplettering

8. Yttrande över promemorian "Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder"

9. Detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och del av kulturcentru m (4 Mb)

10. Försäljning av mangårdsbyggnaden på Valsta gård till Telge Fastigheter AB

11. Yttrande över remissen Trafikverkets förslag till förändring av riksintresse för farleden mellan Landsort och Södertälje

12. Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2019

13. Revisionsrapport nr 3/2016 "Granskning av kvalitet på och upphandling av tolkar"

14. Yttrande över remissen "Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet" (Ds 2016:35)

15. Styrande dokument i Södertälje kommun

16. Redovisning av internkontroll 2016 och förslag till internkontrollplaner för 2017

17. Bredbandsstrategi

18. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen

19. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden till miljönämnden

20. Stadsdirektören informerar

21. Meddelanden
a) Vårljus: protokoll 6/2016 fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 19 oktober 2016

22. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 45, 47-50/2016
Stadsdirektören nr 86-97/2016

23. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den
31 oktober 2016

a) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Gör Inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk!".

b) Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Trafiksäkerhet för gående och cyklister i Järna".

24. Ekonomisk redovisning för sociala investeringsfonden