2017-03-30

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 30 mars 2017

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Information från  arbetsförmedlingen, Claes-Göran Nilsson

5. Information om personalbokslutet

6. Kontoren informerar

7. Nämnden informerar

8. Status för implementering, systematiskt kvalitetsarbete AME

9.Yttrande över remiss avseende förslag till Miljö- och klimatprogram för Södertälje 2017-2020

10. Redovisning av hur Södertälje kommun säkerställer kvalitén i upphandlingsprocessen

11. Ärendebalans

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor