2018-09-27

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 27 september 2018

1. Tjäntsgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Besök från försörjningsstöd

5. Kontoren informerar

6. Nämnden informerar

7. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 - senare utskick av handlingar

8. Handlingsplan för suicidprevention, Södertälje kommun

9. Remiss styrdokument för systematiskt demokratiarbete

10. Ärendebalans

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor