Detaljplan för Hjälmsättra 1:3

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i olika bostadstyper. De nya byggnaderna placeras och utformas med beaktande av områdets landskapsbild, topografi och naturvärden. Vidare syftar detaljplanen till att värna områdets naturliga topografi och naturkaraktär samt särskilt värdefulla naturvärden. Planens syfte är även att öka tillgängligheten till omgivningens naturmiljö.

Huvuddragen i detaljplanen är att ca 100-140 nya bostäder i form av flerbostadshus och småhus tillskapas strax söder om Viksberg. Detaljplanen ger följaktligen möjlighet att skapa olika typer av småhus så som radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor vilket innebär att antalet bostäder som tillskapas vid genomförande kan variera. Områdets infrastruktur är dock dimensionerad för att klara ett tillskott av samtliga byggrätter för bostäder som detaljplanen tillåter.

En ny vägkoppling som försörjer bostadsområdet ansluts till Viksbergsvägen. Vägens placering och utformning anpassas efter områdets landskapsbild, topografi och naturvärden. Hänsyn tas till befintlig kraftledning och den planerade flytten av kraftledningen.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 4 maj 2020 - 31 maj 2020.
Granskning beräknas ske som tidigast första kvartalet 2023.
Antagande beräknas ske som tidigast under 2023.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje