Detaljplan för Norra Saltskog (del av Saltskog 1:1 m.fl.)

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning i norra delen av Saltskog. Området ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice, nya offentliga miljöer och stadsmässiga kvalitéer.

Syftet med projektet är att upprätta en detaljplan för del av Saltskog 1:1 m.fl. enligt kommunens översiktsplan samt stadsdelens strukturplan

Under 2016 gick kommunen ut med en markanvisning i norra Saltskog (tidigare kallad Daldockan) där fyra exploatörer träffade avtal för att utreda möjligheten till förtätning i stadsdelen. Två av exploatörerna, Rikshem och Lundbergs, äger redan befintliga fastigheter i Saltskog där ambitionen är att utveckla befintlig mark tillsammans med delar av kommunens mark. Två nya exploatörer, Peab och Wästbygg, är intresserade av att bygga nya bostadsrätter i stadsdelen. 

Detaljplanearbetet startades igång årskiftet 2018/2019 där första steget var att genomföra tre utredningar för att säkra de markanvisade ytornas lämplighet. De hittas i menyn till höger. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ungefär 500 nya bostäder samt se över möjligheten för närservice, nya offentliga miljöer och stadsmässiga kvalitéer.

Tidplan

Samråd beräknas 2:a kvartalet 2022

Granskning beräknas 1:a kvartalet 2023

Antagande beräknas 4:e kvartalet 2023

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg