Detaljplan för Norra Saltskog (del av Saltskog 1:1 m.fl.)

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning i norra delen av Saltskog. Området ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice, nya offentliga miljöer och stadsmässiga kvalitéer.

Syftet med projektet är att upprätta en detaljplan för del av Saltskog 1:1 m.fl. enligt kommunens översiktsplan samt stadsdelens strukturplan

Under 2016 gick kommunen ut med en markanvisning i norra Saltskog (tidigare kallad Daldockan) där fyra exploatörer träffade avtal för att utreda möjligheten till förtätning i stadsdelen. Två av exploatörerna, Rikshem och Lundbergs, äger redan befintliga fastigheter i Saltskog där ambitionen är att utveckla befintlig mark tillsammans med delar av kommunens mark. Två nya exploatörer, Peab och Wästbygg, är intresserade av att bygga nya bostadsrätter i stadsdelen. 

Detaljplanearbetet startades igång årskiftet 2018/2019 där första steget var att genomföra tre utredningar för att säkra de markanvisade ytornas lämplighet. De hittas i menyn till höger. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ungefär 500 nya bostäder samt se över möjligheten för närservice, nya offentliga miljöer och stadsmässiga kvalitéer.

Tidplan

Just nu är arbetet med detaljplanen för Norra Saltskog pausad i väntan på en riskutredning. Tidsplanen kommer uppdateras.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg