Detaljplan för Sporren 1 och Rosenlund 1:1 m.fl.

Kvarteret Sporren 1 samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med flerbostadshus, ett stadsdelstorg med mindre verksamhetslokaler i bottenvåningarna närmast torget samt ett parkområde med allmän lekplats och småskalig odlingsmöjlighet. Det ska finnas möjligheter till rekreation samt goda kopplingar till gång- och cykelvägen som löper längs kanalen och det kommande Kanalstråket.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit omtag i planarbetet efter den granskning av planförslaget som genomfördes under hösten 2016. Det nya förslaget kommer, likt tidigare förslag, innehålla ett större antal bostäder. De största ändringarna jämfört med tidigare förslag är att den befintliga vägen i ravinen föreslås bli en lokalgata som ska fungera som angöring till område. Vidare kommer bebyggelsens placering och utförande att studeras mer ingående, både för att öka avståndet till kanalen, för att kunna bevara värdefull naturmark samt för att kunna hantera buller från närliggande vägar och järnväg.

Tidplan

Samråd genomfördes 7 oktober - 23 november 2015

Granskning genomfördes 20 juni - 31 augusti 2016

Förnyad granskning beräknas ske kvartal 4 2024

Antagande beräknas ske kvartal 3 2025

Detta pågår just nu

Planarbetet beräknas att återupptas under våren 2024. Eftersom planförslaget har genomgått förändringar sedan den genomförda granskningen kommer ett reviderat förslag skickas ut på förnyad granskning.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i det förnyade granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje