Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde.

Detaljplanens syfte

Stadsbyggnadskontoret har tagit omtag i planarbetet efter granskning av planförslaget under hösten 2016.

Det nya förslaget som planenheten arbetar med innehåller ca 450 bostäder som tidigare förslag. De största ändringarna jämfört med tidigare förslaget är att den befintliga vägen i ravinen uppgraderas till en lokalgata, Tältparken ska behållas intakt, bebyggelsen placeras högre upp i terrängen och längre bort från kanalen, huvuddelen av parkering sker på parkeringsdäck närmast Viksängsleden eller på källarvåning under husen. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med 8 vånings punkthus mot kanalen och två bulleravskärmande lamellhus i 10 våningar längs Viksängsleden. Ett stadsdelstorg med mindre verksamhetslokaler, till exempelvis för café och mindre matvarubutik, planeras i bottenvåningarna närmast torget. Parkområde med allmän lekplats och småskalig odlingsmöjlighet är tänkt mellan bebyggelsen och kanalen. Det ska finnas möjligheter till rekreation samt goda kopplingar till gång- och cykelvägen som löper längs kanalen.

Preliminär tidplan

Eftersom planförslaget har fått omfattande ändringar kommer det nya förslaget skickas ut på förnyad granskning under tredje kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske under 2021.

Planförslaget skickas ut på förnyad granskning under höst/vinter 2020.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje