Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde.

Detaljplanens syfte

Stadsbyggnadskontoret har tagit omtag i planarbetet efter granskning av planförslaget under hösten 2016.

Det nya förslaget som planenheten arbetar med innehåller ca 450 bostäder som tidigare förslag. De största ändringarna jämfört med tidigare förslaget är att den befintliga vägen i ravinen uppgraderas till en lokalgata, Tältparken ska behållas intakt, bebyggelsen placeras högre upp i terrängen och längre bort från kanalen, huvuddelen av parkeringen sker på parkeringsdäck närmast Viksängsleden eller i källarvåning under husen. Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med 8 vånings punkthus mot kanalen och två bulleravskärmande lamellhus i upp till 10 våningar längs Viksängsleden. Ett stadsdelstorg med mindre verksamhetslokaler, till exempelvis för café och mindre matvarubutik, planeras i bottenvåningarna närmast torget. Parkområde med allmän lekplats och småskalig odlingsmöjlighet ska tillgodoses inom planområdet. Det ska finnas möjligheter till rekreation samt goda kopplingar till gång- och cykelvägen som löper längs kanalen och kommande Kanalstråket.

Preliminär tidplan

Planarbetet är just nu vilande i väntan på tecknande av avtal med ny exploatör som kliver in i projektet.
Eftersom planförslaget har fått omfattande ändringar och ny aktör kliver in i projektet kommer det nya förslaget skickas ut på förnyad granskning under tredje kvartalet 2022.
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2023.

Planförslaget skickas ut på förnyad granskning under höst/vinter 2022.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje