Detaljplan för Jägmästaren 11, 12 och 13

Planarbete pågår för att möjliggöra bostäder i Östertälje.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Jägmästaren 11, samt Jägmästaren 12 och 13 för att möjliggöra för bostäder i flera våningar med viss del centrumverksamhet i bottenvåning. Fastigheterna ligger i ett strategiskt stadsutvecklingsläge nära spårbunden kollektivtrafik och precis invid en park. Platsen har en stor utvecklingspotential och kan leda till ett mervärde för hela området. 

Detaljplanens syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder i kollektivtrafiknära läge i Östertälje.

Tidplan

Q1 2023 – Samråd

Q3 2023 – Granskning

Q1 2024 – Antagande   

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

 

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje