Miljökontoret

Miljökontoret har ett brett arbetsfält och ansvarar bland annat för den yttre miljön, inomhusmiljön, livsmedelshygien och naturvård. Tillsyn och inspektioner, ansökningar och tillstånd är några av miljökontorets arbetsuppgifter inom dessa områden.

Miljökontoret ansvarar för:

  • Att minska miljöpåverkan från olika verksamheter, till exempel industrier och avloppsanläggningar.
  • Att maten i kommunen ska vara säker att äta och ha bra kvalitet.
  • En god hälsa hos kommuninvånarna genom att bidra till sunda miljöer fria från, till exempel, buller, mögel och radon.
  • Att bevara och skydda hotade arter och värdefulla naturtyper genom bland annat naturreservat.
  • Att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag genom insatser för att minska utsläpp.
  • Att sammanställa kunskap om natur, hälsa och miljö i kommunen.
  • Kunskapen är ett viktigt underlag för kommunens beslut och planering. Kunskapen ger också medborgarna möjlighet att få en bild av tillståndet i kommunen.
  • Att vara med och styra samhällsutvecklingen genom att lyfta fram miljö-, natur- och hälsofrågor i byggande och planering.
  • Att genom mål och åtgärder arbeta för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.

Du når miljökontorets handläggare via växeln: 08-523 010 00.