Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsens kontors huvuduppgift är dels att stödja alla verksamhetskontors administrativa processer, framförallt inom områdena ekonomi och personal, dels att stödja stadsdirektörens ledningsgrupp i dess arbete.

Kommunstyrelsens kontor är organiserat i olika enheter, men innehåller även en mindre kommundirektörsstab. För att säkerställa ett helhetstänkande i kontoret, leds det inre arbetet i av en styrgrupp, som är sammansatt av chefer från de olika enheterna. Styrgruppens ansvar är att säkerställa arbetet inom kontoret sker effektivt, i samarbete mellan enheterna och med.

På Kommunstyrelsens kontor arbetar man bland annat med:

• Service och stöd till det politiska styrelsearbetet

• Service till medborgare och brukare

• Uppföljning, analys och kontroll i syfte att säkra genomförandet i enlighet med KS/KF beslut och intentioner

• Samordning av kommungemensamma planerings- och uppföljningsprocesser

• Arbetsgivarfrågor

• Ärendeberedning

• Kommunikation, information och marknadsföring

• IT-frågor

• Näringslivsstöd

• Demokrati och mångfaldsfrågor