Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar en mycket viktig roll. I Södertälje har vi valt att samla kommunens kompetens för samhällsplanering, byggande och förvaltning i ett kontor, samhällsbyggnadskontoret, Sbk.

Kontoret svarar för hela processen – för såväl strategisk, långsiktig planering och utveckling, som drift och förvaltning av det offentliga rummet, och kommunens fastigheter och mark.

Samhällbyggnadskontoret lyder under kommunledningen och kommunstyrelsen och två facknämnder - stadsbyggnadsämnden och tekniska nämnden. Kontoret arbetar även på uppdrag åt kommundelsnämnderna.

Vår vision för samhällsbyggnad och offentlig miljö

 • Södertälje kommun ska vara en ren, trygg, och inspirerande stad. Södertäljeborna ska gärna rekommendera sina vänner att bosätta sig i kommunen.
 • Bostäder och boendemiljöer ska utformas med god arkitektur och variation så att alla som vill kan hitta sitt hem här. Närhet till kollektivtrafik är viktig för attraktiviteten och hållbarheten.
 • Kommunen värnar ett rikt näringsliv och har byggklar mark att erbjuda företag som vill driva verksamhet i Södertälje

Vi finns på Nyköpingsvägen 26 och du är välkommen att besöka oss för att få hjälp med dina frågor kring bl a följande:

 • Byggande och underhåll av gator och parker
 • Handläggning av trafik- och parkeringsreglering
 • Exploatering
 • Trafikplanering
 • Översiktsplanering
 • De allmänna bad- och lekplatserna
 • Kommunens tomt- och småhuskö
 • Detaljplanering av mark för byggnader eller anläggningar
 • Bygglovärenden
 • Fastighetsbildning
 • Kartor och flygbilder
 • Mätning och utsättning
 • Adress- och fastighetsregister

Om du är osäker på vart du ska vända dig med din fråga kan du vända dig till Kontaktcenter på telefon 08-523 010 00