Utbildningskontoret

Utbildningskontoret är Södertälje kommuns största kontor med sina cirka 3 400 anställda främst inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Utbildningskontoret ska genom att utnyttja kraften i en lärande organisation ta tillvara utbildningskedjans alla möjligheter att stödja barn och elevers utveckling och lärande.

Utbildningskontoret ansvarar för:

  • att utarbeta underlag för politisk styrning av verksamheten inklusive verkställa de politiska besluten
  • att svara för myndighetsutövning
  • att bedriva förskole- och skolverksamhet i enlighet med gällande styrdokument.

Enheterna för förskola, grundskola och gymnasieskola är tydligt avgränsade och varje resultatenhetschef har stort ansvar och stora befogenheter avseende verksamhetens innehåll och kvalitet samt medarbetare och ekonomi.

Verksamheterna leds av en verksamhetschef som har ansvar för styrning, ledning, och uppföljning av enheterna med särskilt fokus på:

  • verksamhetens innehåll och kvalitet
  • effektivitet och ekonomi
  • ledarskap, kompetensutveckling och arbetsmiljö