Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 1 juni 2017

Ärenden

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Delårsbokslut per den 30 april 2017

7. Uppdrag att ta fram målgrupp, riktlinjer och rutiner för studiestartsstöd

8. Ärendebalans

9. Meddelanden/anmälningsärenden

10. Delegeringsbeslut

11. Övriga frågor