2017-09-28

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 28 september 2017

1. tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Delårsbokslut per den 31 augusti 2017

7. Yttrande avseende förslag på handlingsplan för giftfri vardag 2017-2020

8. Medborgarförslag "Utbilda och anställ ett antal arbetslösa människor för att bemanna återvinningsstationer"

9. Feriepraktik 2018

10. Ärendebalans

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor