2018-03-27

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 27 mars 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Resultatredovisning Vuxenutbildning egen regi och upphandlad verksamhet 2017

7. Ärendebalans

8. Meddelanden/anmälningsärenden

9. Delegeringsbeslut

10. Övriga frågor