Eget dricksvatten

Vattenkran fyller glas med vatten

Allmänna tips och råd för dig med egen dricksvattenbrunn. Du behöver själv göra provtagning av dricksvattnet, läs mer på denna sida.

Om du har egen dricksvattenbrunn så behöver du själv kontrollera vattnets kvalitet.

Miljökontoret och Livsmedelsverket rekommenderar att du provtar ditt dricksvatten minst vart tredje år. Analysera gärna både mikrobiologiska och kemiska parametrar inklusive radon, bly och arsenik om du bor i ett riskområde.

Anlita ett ackrediterat vattenlaboratorium vid provtagning. De kan hjälpa dig att beställa hem flaskor till provtagningen samt analysera ditt dricksvatten. Be gärna anlitat laboratorium att skicka en kopia på analysresultatet till Miljökontoret i Södertälje kommun.

Två exempel på ackrediterade laboratorium är Eurofins och SGS.

Läs  råd om egen brunn och test av dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida. 

Om du vill veta mer om små dricksvattenanläggningar för privat bruk kan du också läsa i Livsmedelsverkets faktaskrift. Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk Där finns fördjupad information om bland annat ansvar, lagstiftning, vattentäkter, provtagning, kvalitet och åtgärder.

Nu inför Livsmedelsverket ett riktvärde för PFAS i dricksvatten som kommer från egna brunnar. Dessutom sänks riktvärdet för arsenik, bly och kadmium. Om du vill veta om ditt brunnsvatten innehåller dessa ämnen kan du kontakta ett ackrediterat laboratorium exempelvis Eurofins eller SGS för provtagning. På Livsmedelsverket kan du läsa mer om Nya riktvärden för Pfas, arsenik, bly och kadmium