Förbränningstoalett

För att få installera förbränningstoalett krävs det tillstånd från miljönämnden enligt Södertälje kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Tillståndsplikten är införd för att pröva risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.

I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall (urin, fekalier och toalettpapper) vid hög temperatur med hjälp av el eller gasol. Det som blir kvar efter förbränning är en liten mängd aska (några dl per person och månad). Enligt miljöbalken skall kretslopp och resurshushållning eftersträvas när åtgärder genomförs som omfattas av miljöbalken. En förbränningstoalett har låg kretsloppspotential, vilket innebär att det är små möjligheter att återinföra den värdefulla växtnäringen till odling. Växtnäring i form av kväve som finns i toalettavfallet avgår till atmosfären vid förbränningen. Fosforn, som också är växtnäring, återfinns i askan men är hårt bunden och svårtillgänglig för växterna.

Om du inte har möjlighet att anlägga enskilt avlopp, kompostera latrin på din fastighet eller saknar tillgång till latrinhämtning, kan förbränningstoalett vara ett alternativ för dig.

Vad är viktigt att tänka på?
  • Möjligheten till kretslopp för växtnäringsämnen är liten.
  • Om toaletten används ofta kan förbrukningen av el eller gasol bli hög och därmed kostsam.
  • Förbränning med gasol medför utsläpp av fossil koldioxid.
  • Förbränningen kan medföra olägenheter i form av lukt.
Vad kostar det att ansöka?

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla ansökningar om att installera förbränningstoalett. År 2023 är avgiften för tillståndet 4140 kr vilket motsvarar 3h handläggningstid. Avgiften styrs av kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Handläggningstiden för en ansökan är normalt omkring fyra veckor. Om din ansökan är komplett, innehåller all nödvändig information för prövningen, så går handläggningen snabbare. Tänk på att vara ute i god tid. Det är inte tillåtet att installera förbränningstoalett innan du har fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden. Att göra en installation utan att ha ett tillstånd kan medföra en miljösanktionsavgift.

Vilka dokument behöver jag skicka in?

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter.

Du behöver alltid skicka in:

Ansökningsblankett

Ansökan om Biologisk toalett, förbränningstoalett eller latrinkompost

Situationsplan

Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan i skala 1:400 alternativt i skala 1:1000 med höjdkurvor. För situationsplanen kan du själv göra ett utdrag ur webbkartan på kommunens hemsida, och markera:

  1. Toalettens placering.
  2. Användningsområde för kvarvarande aska

En teknisk beskrivning eller ritning

Skicka in ett produktblad med information om den förbränningstoalett du vill installera.