Enskilt avlopp

Har du vatten indraget utan att ditt hus är anslutet till det kommunala avloppsnätet måste du ha eget avlopp, eller enskilt avlopp som det också kallas. Till ett enskilt avlopp kan flera byggnader vara anslutna. På den här sidan förklarar vi mer om vad ett enskilt avlopp är och hur du ansöker.

Vad är enskilt avlopp? expand_less expand_more

 En avloppsanläggning ska skydda mot smittspridning och övergödning. Till en enskild avloppsanläggning kan en eller flera fastigheter vara anslutna så kallad gemensamhetsanläggning. Avloppsanläggningen ska helst också möjliggöra återföring av växtnäring till kretsloppet. Södertälje kommun ställer därför även kretsloppskrav på enskilda avlopp.  

Vad är kretsloppsanpassat avlopp? expand_less expand_more

I kommunen finns ett kretsloppssystem för återföring av källsorterat klosettavlopp till odling. Om ditt avlopp har en extremt snålspolande toalett ansluten till en sluten tank så möjliggör du återföring av värdefull fosfor, kalium och kväve till odling. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas oftast i en separat reningsanläggning, oftast placerad på den egna fastigheten. Glöm inte att du behöver tillstånd för inrätta eller ändra en avloppsanläggning.

Mer information finns i filmen. Du kan också läsa mer och se en illustration av systemet i broschyren Enskilt avlopp på sidan 7.

Vem är ansvarig för avloppsanläggningen? expand_less expand_more

Om du äger en byggnad med enskilt avlopp är det du som är ansvarig för avloppsanläggningen. Du kan ta in en entreprenör som hjälper dig att sköta anläggningen, men det juridiska ansvaret för avloppsanläggningens utformning, funktion och drift är ditt.

När måste det finnas enskilt avlopp? expand_less expand_more

Byggnader med indraget vatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav. Om du behöver ändra en befintlig eller bygga en ny avloppsanläggning ska du göra en skriftlig ansökan hos miljökontoret.

Vem kan ansöka om enskilt avlopp? expand_less expand_more

Alla kan ansöka om enskilt avlopp. Äger du en byggnad som ligger på mark som du inte äger och vill ansöka om enskilt avlopp måste du ha ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren. 

Vill du ansluta dig till ett enskilt avlopp som är en gemensamhetsanläggning måste du först ha ett skriftligt undertecknat okej från övriga ägare innan du kan ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Vad kostar det att ansöka? expand_less expand_more

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökningar om enskilt avlopp enligt gällande miljötaxa.

Avgifter 2024 för prövning:

-Ansökan för enskilt avlopp, WC och Bad, disk och tvättvatten, 12 942  kronor

-Ansökan WC vatten till sluten tank, 7 190 kronor

-Ansökan för endast BDT-anläggning, 8 628 kronor

Avgifterna här ovanför gäller när ansökan avser ett hushåll. Om du ska ansöka för fler hushåll eller om du har andra frågor kring avgifterna kan du kontakta oss via
Kontaktcenter.


Observera att miljökontoret måste bedriva tillsyn av alla avloppsanläggningar i kommunen och att det är förenat med en tillsynsavgift

Vad är viktigt att tänka på? expand_less expand_more

Hanteringen av avlopp regleras i miljöbalken. Det krävs goda tekniska kunskaper för att välja rätt anläggning. Avloppsanläggningen ska vara utformad och placerad så att den renar avloppsvattnet på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det finns även krav på resurshushållning, det vill säga ett kretslopp för avloppsfraktionerna.

Därför rekommenderar vi:

1. Läs på innan.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan Avloppsguiden

2. Ta hjälp.

Tillverkarna kan bistå med mycket information och många entreprenörer hjälper till med ansökningshandlingarna.

Kom ihåg att du som anläggningsägare är rättsligt ansvarig.Det gäller även om du tar in hjälp. Det kan få rättsliga följder och bland annat innebära sanktionsavgifter om du inte har tillstånd eller om du eller din inhyrda hjälp bryter mot villkoren i tillståndet.

3. Det kan vara mer än det enskilda avloppet som kräver tillstånd.

Det krävs alltid tillstånd för:

 • avloppsanläggningar
 • installation av toaletter, även mulltoa och förbränningstoalett
 • egen hantering av avfall från avlopp.

4. Ta reda på mer om hur kommunen hanterar avlopp och avfall.

Läs mer i kommunens renhållningsordning och lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Så ansöker du om enskilt avlopp, steg för steg expand_less expand_more
 1. När du har en idé om anläggningens utformning som tagit hänsyn till lokala förutsättningar samt miljöbalkens krav så upprättar du en teknisk beskrivning; den ska innehålla:
  - en ritning eller tydlig skiss över anläggningen,
  - uppgifter om anläggningens dimensionering, alltså antalet personers avlopp som den klarar av att rena,
  - beskrivning av hur anläggningen fungerar, dess prestanda och vilken rening som uppnås,
  - beskrivning av rekommenderad service.
 2. Om du avser att anlägga en infiltration eller markbädd utan tät botten så behöver du beställa markprovsanalyser.  Markprov ska tas i nivå med infiltrationsanläggningens tänkta schaktbotten. Mer information om markprovsanalyser finner du på avloppsguiden
 3. Ska du använda teknikerna infiltration eller markbädd utan tät botten behöver du gräva en provgrop för att bekräfta att avstånd till berg respektive grundvatten är tillräckligt. Miljöinspektören kommer att vilja se provgropen vid besök på plats. Mer information om provgrop finner du på avloppsguiden. 
 4. Om du har valt en anläggning som inte är en kretsloppsanläggning måste du fylla i blanketten Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp. Där fyller du i uppgifter om din fastighet för att möjliggöra bedömning av hur omfattande det är att kretsloppsanpassa ditt avlopp med källsorterande system.
 5. Om du ansöker om tillstånd för ett minireningsverk måste du bifoga resultat från en vattenanalys samt utlåtande från tillverkaren av minireningsverket att reningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen. Vattenanalysen är en viktig del i prövningen av ett minireningsverk då vattenkvaliteten kan påverka reningsprocessen i minireningsverket. För mer information om detta, se flik  ”Vilka dokument behöver jag till min ansökan?” under ”Resultat från vattenprov”.
 6. Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan/karta över fastigheten där det enskilda avloppet ska placeras. Den ska innehålla höjdkurvor och vara i lämplig skala, t.ex. 1:400 eller 1:1000.  
 7. Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till miljökontoret. Vilka bilagor du ska skicka med kan du läsa i blanketten eller under rubriken "Vilka dokument behöver jag till min ansökan?".
Vilka dokument behöver jag till min ansökan? expand_less expand_more

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter. 

Du behöver alltid skicka in:

 1. Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp 
  Blanketten är ett e-formulär där alla uppgifter som är obligatoriska är märkta med en *.
 2. Situationsplan
  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan. Den ska innehålla höjdkurvor och vara i lämplig skala, t.ex. 1:400 eller 1:1000. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig! Alternativt beställer du en planritning, vilket medför en kostnad. På situationsplanen ritar du in: 
  - din anläggnings exakta placering och samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
  - Eventuell utsläppspunkt t.ex. dike, 
  - Var slambilen kan parkera vid tömning samt
  - Alla dricksvattenbrunnar och energi-/bergvärmebrunnar inom 150 meter från avloppsanläggningen
 3. En teknisk beskrivning
  Det kan vara en ritning, installationsanvisning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.

I vissa fall behöver du bifoga de här dokumenten:

 • Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp
  En bilaga till avloppsansökan som du ska bifoga ansökan om du vill ha en avloppsanläggning som inte är en kretsloppsanläggning.
 • Resultat från markanalys
  Om du ansöker om tillstånd för en infiltrationsanläggning måste du bifoga resultat från en markanalys. Det kan till exempel vara siktanalys av jordprov. Ibland har vi särskilda krav på vilka prover som ska tas, så är du osäker är det bra om du frågar oss på vattenskydd.

 • Resultat från vattenanalys

  Om du ansöker om tillstånd för ett minireningsverk måste du bifoga resultat från en analys av hushållets vattenkvalitet samt utlåtande från tillverkaren att reningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med den vattenkvaliteten. Vattenanalysen är ett viktigt underlag i prövningen av ett minireningsverk då vattenkvaliteten kan påverka reningsprocessen i minireningsverket.

  Det går bra att använda ett tidigare analysresultat, men det får inte vara äldre än tre år.

  Analysresultatet ska vara från kemisk analys och vara utförd av ett ackrediterat laboratorium. I samband med detta kan du, om du vill, passa på att även beställa en mikrobiologisk analys av ditt dricksvatten för att kontrollera att vattnet är fritt från bakterier.

  Parametrar som ska ingå i den kemiska analysen är klorid, pH, alkalinitet, hårdhet, koppar, järn och mangan. Stäm av med tillverkaren om ytterligare parametrar behöver analyseras.

  Analysresultat som visar "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" bör du alltid reflektera över. Kanske att du behöver vidta någon åtgärd. 

  Provtagningspaket beställs från ett ackrediterat laboratorium. Du kan söka fram ackrediterade laboratorium på www.swedac.se. Tänk på att märka provet tydligt med fastighetsbeteckning.

  OBS! När ditt prov är analyserat ska du skicka in följande till miljökontoret:
  - en kopia på analysrapporten,
  - ett utlåtande från tillverkaren som styrker att minireningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen.

Vad händer när jag skickat in min ansökan? expand_less expand_more

När ansökan inkommer till miljökontoret, tilldelas den en handläggare.

Handläggaren granskar ansökan och begär vid behov att du kompletterar din ansökan. Kompletteringar kan begäras in via brev, telefon eller e-post. Försök att lämna in en komplett ansökan från början så går handläggningen av din ansökan smidigare. 

Om kompletteringar inte inkommer skickar vi en påminnelse. Har inga uppgifter inkommit avvisar vi därefter din ansökan och tar betalt för nedlagd tid i ditt ärende.

Miljökontoret skickar din ansökan till dina grannar (både bebodda och obebodda fastigheter) för att de ska få möjligheter att yttra sig innan beslut fattas i ärendet.

Grannarna ges normalt två veckor på sig att lämna synpunkter till oss. Syftet är att vi ska få kännedom om lokala förhållanden, till exempel vattentäkter och vattendrag som inte finns med i ansökan och för att vi ska kunna bedöma risken för att avloppsanläggningen påverkar dessa ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

När granskning av ansökan är klar kommer vi att komma ut på ett platsbesök på fastigheten.

Miljökontoret fattar ett beslut om tillstånd att inrätta avloppsanläggningen om den uppfyller alla krav alternativt ett avslag på ansökan. Beslutet skickas per brev eller e-post till den som ansökt om tillstånd. Tillstånd och avslag debiteras enligt gällande taxa.

Var noga med att läsa hela avloppstillståndet, alla villkor måste följas. Först när du har fått ett skriftligt tillstånd från miljökontoret är det tillåtet att börja anlägga eller ändra en avloppsanläggning.

Observera att det alltid finns ett villkor i tillståndet som innebär att en kvalitetsredovisning inklusive fotodokumentation på installationen av avloppsanläggningen ska skickas in till miljökontoret. Du ska alltså se till att det skickas in snarast efter att avloppsanläggningen är färdiginstallerad.

Miljökontoret är ansvariga för all tillsyn av avloppsanläggningar i Södertälje kommun och kommer att inspektera din anläggning med vissa intervall.

Beslutet vinner laga kraft expand_less expand_more

När ansökan är komplett och eventuella synpunkter har kommit in fattar vi ett beslut i ärendet. Både du som sökande och dina grannar som bedöms som sakägare får beslutet och kan överklaga om ni inte är nöjda. Finns en aktuell bygglovsansökan på fastigheten skickar vi också en kopia på beslutet till avdelningen Bygglov på Södertälje kommun.

Tillståndet du får är förenat med villkor om hur avloppsanläggningen ska anläggas och underhållas. En faktura för handläggningen skickas separat till dig som är sökande.

Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft tre veckor efter att alla har fått del av beslutet. Laga kraft innebär att beslutet ”gäller”. Du behöver invänta laga kraft innan du kan börja bygga den nya avloppsanläggningen. Är du osäker på när ditt tillstånd vunnit laga kraft eller har några andra funderingar om ditt ärende, kontakta kontaktcenter så hjälper vi dig.

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd? expand_less expand_more

Vi har som målsättning att du ska få ett beslut inom 10 veckor från dess att din ansökan har skickats in till oss. Tiden för handläggning beror mycket på hur komplett din ansökan är och ansökans omfattning.

OBS! Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.