Enskilt avlopp

Har du vatten indraget utan att ditt hus är anslutet till det kommunala avloppsnätet måste du ha eget avlopp, eller enskilt avlopp som det också kallas. Till ett enskilt avlopp kan flera byggnader vara anslutna.

En avloppsanläggning ska skydda mot smittspridning och övergödning. Den ska helst också möjliggöra återföring av växtnäring till kretsloppet. Södertälje kommun ställer därför även kretsloppskrav på enskilda avlopp. I kommunen finns ett kretsloppssystem för återföring av källsorterat klosettavlopp till odling. Om ditt avlopp har en extremt snålspolande toalett ansluten till en sluten tank så möjliggör du återföring av värdefull fosfor, kalium och kväve till odling. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas oftast i en separat reningsanläggning, oftast placerad på den egna fastigheten. Glöm inte att du behöver tillstånd för inrätta eller ändra en avloppsanläggning. 

Om du äger en byggnad med enskilt avlopp är det du som är ansvarig för avloppsanläggningen. Du kan ta in en entreprenör som hjälper dig att sköta anläggningen, men det juridiska ansvaret för avloppsanläggningens utformning, funktion och drift är ditt.

När måste det finnas enskilt avlopp?

Du som äger en byggnad med indraget vatten ansvarar för att byggnaden antingen är ansluten till det kommunala avloppsnätet eller till en anläggning som kan ta hand om avloppet.

Byggnader med indraget vatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste alltså ha en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav.

När ansöker jag om enskilt avlopp?

Om du behöver ändra en befintlig eller bygga en ny avloppsanläggning ska du göra en skriftlig ansökan hos miljökontoret.
Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är fyra veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt avloppstillstånd.

Vem kan ansöka om enskilt avlopp?

Alla kan ansöka om enskilt avlopp. Äger du en byggnad som ligger på mark som du inte äger och vill ansöka om enskilt avlopp måste du ha ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren. 

Vill du ansluta dig till ett enskilt avlopp som är en gemensamhetsanläggning måste du först ha ett skriftligt undertecknat okej från övriga ägare innan du kan ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Vad kostar det att ansöka?

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökningar om enskilt avlopp enligt gällande miljötaxa
Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du fråga Kontaktcenter
Observera att miljökontoret måste bedriva tillsyn av alla avloppsanläggningar i kommunen och att det är förenat med en tillsynsavgift

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?

Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är fyra veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Vad är viktigt att tänka på?

Hanteringen av avlopp regleras i miljöbalken. Det krävs goda tekniska kunskaper för att välja rätt anläggning. Avloppsanläggningen ska vara utformad och placerad så att den renar avloppsvattnet på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det finns även krav på resurshushållning, det vill säga ett kretslopp för avloppsfraktionerna.

Därför rekommenderar vi:

1. Läs på innan.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan Avloppsguiden

2. Ta hjälp.

Tillverkarna kan bistå med mycket information och många entreprenörer hjälper till med ansökningshandlingarna.

Kom ihåg att du som anläggningsägare är rättsligt ansvarig.Det gäller även om du tar in hjälp. Det kan få rättsliga följder och bland annat innebära sanktionsavgifter om du inte har tillstånd eller om du eller din inhyrda hjälp bryter mot villkoren i tillståndet.

3. Det kan vara mer än det enskilda avloppet som kräver tillstånd.

Det krävs alltid tillstånd för:

 • avloppsanläggningar
 • installation av toaletter, även mulltoa och förbränningstoalett
 • egen hantering av avfall från avlopp.

4. Ta reda på mer om hur kommunen hanterar avlopp och avfall.

Läs mer i kommunens renhållningsordning och lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Vilka dokument behöver jag till min ansökan?

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter. 

Du behöver alltid skicka in:

 1. Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp 
  Blanketten är ett e-formulär där alla uppgifter som är obligatoriska är märkta med en *.
 2. Situationsplan
  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan. Den ska innehålla höjdkurvor och vara i lämplig skala, t.ex. 1:400 eller 1:1000. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig! Alternativt beställer du en planritning, vilket medför en kostnad. På situationsplanen ritar du in: 
  - din anläggnings samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
  - eventuell utsläppspunkt t.ex. dike, 
  - var slambilen kan parkera vid tömning samt
  - alla dricksvattenbrunnar inom 150 meter från anläggningen.
 3. En teknisk beskrivning
  Det kan vara en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.
 4. Samrådsblankett  
  denna blankett skriver dina grannar under att de fått information om din ansökan om enskilt avlopp. Du behöver underskrifter från alla grannar som har en dricksvattenbrunn inom 150 meter från din tänkta avloppsanläggning.

I vissa fall behöver du bifoga de här dokumenten:

 • Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp
  En bilaga till avloppsansökan som du ska bifoga ansökan om du vill ha en avloppsanläggning som inte är en kretsloppsanläggning.
 • Resultat från markanalys
  Om du ansöker om tillstånd för en infiltrationsanläggning måste du bifoga resultat från en markanalys. Det kan till exempel vara siktanalys av jordprov. Ibland har vi särskilda krav på vilka prover som ska tas, så är du osäker är det bra om du frågar oss på vattenskydd.

 • Resultat från vattenanalys

  Om du ansöker om tillstånd för ett minireningsverk måste du bifoga resultat från en analys av hushållets vattenkvalitet samt utlåtande från tillverkaren att reningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med den vattenkvaliteten. Vattenanalysen är ett viktigt underlag i prövningen av ett minireningsverk då vattenkvaliteten kan påverka reningsprocessen i minireningsverket.

  Det går bra att använda ett tidigare analysresultat, men det får inte vara äldre än tre år.

  Analysresultatet ska vara från kemisk analys och vara utförd av ett ackrediterat laboratorium. I samband med detta kan du, om du vill, passa på att även beställa en mikrobiologisk analys av ditt dricksvatten för att kontrollera att vattnet är fritt från bakterier.

  Parametrar som ska ingå i den kemiska analysen är klorid, pH, alkalinitet, hårdhet, koppar, järn och mangan. Stäm av med tillverkaren om ytterligare parametrar behöver analyseras.

  Analysresultat som visar "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt" bör du alltid reflektera över. Kanske att du behöver vidta någon åtgärd. 

  Provtagningspaket beställs från ett ackrediterat laboratorium. Du kan söka fram ackrediterade laboratorium på www.swedac.se. Tänk på att märka provet tydligt med fastighetsbeteckning.

  OBS! När ditt prov är analyserat ska du skicka in följande till miljökontoret:
  - en kopia på analysrapporten,
  - ett utlåtande från tillverkaren som styrker att minireningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen.

Ansöka om enskilt avlopp, steg för steg

Ansöka om enskilt avlopp, steg för steg

Du behöver kunskap för att planera din avloppsanläggning. De allra flesta tar hjälp av en sakkunnig konsult. Anläggningen behöver anpassas till lagkrav och platsens förutsättningar. Det finns entreprenörer som kan bistå med hjälp från planering till genomförande. Kom ihåg att det i princip alltid krävs tillstånd från miljönämnden innan du börjar anlägga eller gör ändringar på en avloppsanläggning. 

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på www.avloppsguiden.se. Den anläggning du vill ha tillstånd för ska ge ett bra smittskydd, skydda miljön samt om möjligt bidra till kretslopp för avloppets näringsämnen. Om miljön är känslig ställs högre krav på reningen. 

Dokumenten som ska finnas med i ansökan finns också listade under rubriken "Vilka dokument behöver jag skicka in". Kan du inte skriva ut blanketter kan du få blanketter att fylla i hemskickade genom att fråga efter dem på Kontaktcenter

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla din ansökan och senare för att utföra tillsyn av anläggningen, i enlighet med de miljötaxor som kommunfullmäktige fastställt.

Så här ansöker du:

 1. Om du äger byggnaden som ska ha en avloppsanläggning men inte marken måste du börja med att skaffa ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren för att ansöka om tillstånd.
 2. När du har en idé om anläggningens utformning som tagit hänsyn till lokala förutsättningar samt miljöbalkens krav så upprättar du en teknisk beskrivning; den ska innehålla:
  - en ritning eller tydlig skiss över anläggningen,
  - uppgifter om anläggningens dimensionering, alltså antalet personers avlopp som den klarar av att rena,
  - beskrivning av hur anläggningen fungerar, dess prestanda och vilken rening som uppnås,
  - beskrivning av rekommenderad service.

 3. Om du avser att anlägga en infiltration så behöver du beställa markprovsanalyser. Kontakta miljökontoret för att ta reda på vilka prover som behövs. Markprov ska tas i nivå med infiltrationsanläggningens tänkta schaktbotten.

 4. Ska du använda teknikerna infiltration eller markbädd utan tät botten behöver du gräva en provgrop för att bekräfta att avstånd till berg respektive grundvatten är tillräckligt. Miljöinspektören kommer att vilja se provgropen vid besök på plats.

 5. Om du har valt en anläggning som inte är en kretsloppsanläggning måste du fylla i blanketten Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp. Där fyller du i uppgifter om din fastighet för att möjliggöra bedömning av hur omfattande det är att kretsloppsanpassa ditt avlopp med källsorterande system. 

 6. Om du ansöker om tillstånd för ett minireningsverk måste du bifoga resultat från en vattenanalys samt utlåtande från tillverkaren av minireningsverket att reningsverket har förutsättning att fungera tillfredsställande med det inkommande vattnet till anläggningen. Vattenanalysen är en viktig del i prövningen av ett minireningsverk då vattenkvaliteten kan påverka reningsprocessen i minireningsverket. För mer information om detta, se flik ovan ”Vilka dokument behöver jag till min ansökan?” under ”Resultat från vattenprov”.

 7. Beställ en planritning/karta över fastigheten där anläggningen ska ligga. Det kan du göra via Kontaktcenter. Planritningen ska helst vara i skala 1:400, eller i skala 1:1000 med höjdkurvor.

  Av planritningen skapar du en situationsplan genom att
  a. rita in exakt var anläggningen ska ligga
  b. rita ut anläggningens olika delar
  c. rita ut var slambilen kan stå
  d. visa var det renade vattnet rinner ut
  e. rita in var alla brunnar inom 150 meters radie finns.

  Du kan läsa mer om hur du ska göra i broschyren Enskilt avlopp enligt ovan. 

 8. Nu när du vet mer om din anläggning ska du kommunicera ut fakta till dina grannar och be dem skriva under att de tagit del av informationen på denna samrådsblankett.
  Alla grannar med en vattentäkt inom 150 meters radie från avloppsanläggningen ska skriva under samrådsblanketten.
  Observera att grannars underskrift endast innebär att de tagit del av informationen. De har fortfarande rätt att lämna in synpunkter på den planerade avloppsanläggningen till miljökontoret.

 9. Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till miljökontoret. Vilka bilagor du ska skicka med kan du läsa i blanketten eller under rubriken "Vilka dokument behöver jag till min ansökan?".

 10. När ansökan inkommer till miljökontoret, tilldelas den en handläggare. Handläggaren granskar ansökan och begär vid behov att du kompletterar din ansökan. Kompletteringar kan begäras in via brev, telefon eller e-post. Försök att lämna in en komplett ansökan från början så går handläggningen av din ansökan smidigare. 

  Handläggningstiden är normalt fyra veckor från det att ansökan är komplett. I handläggningen ingår ett platsbesök då handläggaren gör en bedömning i fält.

 11. Miljökontoret fattar ett beslut om tillstånd att inrätta avloppsanläggningen om den uppfyller alla krav. Beslutet skickas per brev eller e-post till den som ansökt om tillstånd.

  Var noga med att läsa hela avloppstillståndet, alla villkor måste följas. Först när du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen är det tillåtet att börja anlägga eller ändra en avloppsanläggning.

  Tänk på att det är ägaren till byggnaden och avloppsanläggningen som är juridiskt ansvarig för att allt går rätt till. Ägaren är ansvarig även när det är en entreprenör eller en konsult som åtagit sig att hjälpa till med ansökan och som sköter installationen.

  Observera att det alltid finns ett villkor i tillståndet som innebär att en kvalitetsredovisning inklusive fotodokumentation på installationen av avloppsanläggningen ska skickas in till miljökontoret. Du ska alltså tillse att det skickas in snarast efter att avloppsanläggningen är färdiginstallerad.

  Miljökontoret är ansvariga för all tillsyn av avloppsanläggningar i Södertälje kommun och kommer att inspektera din anläggning med vissa intervall.
Provtagning på ett enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som är till för fler än 25 personer ska provtas minst en gång, men ofta flera gånger per år. Minireningsverk som är till för upp till 25 personer ska provtas vart femte år. Det går till så här:

 1. Vad som ska provtas och hur ofta prover ska tas står i avloppstillståndet, i ett separat beslut eller i ett föreläggande om försiktighetsmått för avloppsanläggningen.

 2. Avloppsvattnet ska analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat för de analyser som ska beställas. Ackreditering är en form av myndighetskontroll som säkerställer att laboratoriet har rätt kunskaper, utrustning och tillvägagångssätt. Du hittar information om ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats.
  Oftast är det kemisk analys och mikrobiologisk analys som ska göras på proverna. Laboratoriet talar om för dig hur du ska göra när du provtar. Tillverkaren vet var du ska provta på just din anläggning.

 3. Skicka en kopia på provresultaten till miljökontoret. Om resultaten är normala och du inte har fått någon annan information kan du skicka in resultaten tillsammans med årsrapporten.

 4. Miljökontoret granskar och bedömer provresultaten, och återkopplar sedan till den som är ansvarig för avloppsanläggningen. Vi återkopplar antingen då vi fått provresultaten, men ofta först i samband med att vi granskar årsrapporten.

 5. Har du allmänna eller administrativa frågor om hur du ska hantera provtagningen kan du vända dig till Kontaktcenter, och har du mer tekniska frågor eller frågor om just din anläggning vänder du dig till miljökontoret. [länk till kontaktsidan för avloppsfrågor]

   

Tillsyn av enskilt avlopp

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för avloppssanläggningar. Det betyder att vi på miljökontoret kan komma ut och inspektera din avloppsanläggning med vissa mellanrum.

Miljökontoret i Södertälje går igenom alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen som en del i arbetet med att minska utsläppen från bristfälliga avlopp. Tillsynen sker i dagsläget utifrån vattnets avrinningsområden i kommunen. Syftet är att motverka övergödning, algblomningar, förorenade vattentäkter och andra miljöproblem, samt att öka möjligheterna för återföring av näringsämnen till odling.

Från och med 2017 utför miljökontoret kontinuerlig tillsyn av minireningsverk. För att utföra denna tillsyn tar miljökontoret ut en årlig avgift för 1 timmes tillsynstid. I avgiften ingår granskning av årliga rapporter och eventuella provtagningsresultat samt platsbesök ungefär vart 3-5 år. 

Miljökontoret gör också tillsyn vid misstanke om att en avloppsanläggning fungerar dåligt, eller om det kommer in klagomål.

Klaga på ett enskilt avlopp

Om du misstänker att en enskild avloppsanläggning orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret. Det innebär alltså att om du tycker att en avloppsanläggning verkar vara felskött eller ha brister kan du anmäla det till oss. Gör så här:

 1. Kontakta miljökontoret antingen per telefon eller e-post, eller fyll i Blankett för klagomål om miljö- och hälsoskydd

 2. Om det som står i klagomålet är orsak till att ägaren till avloppsanläggningen måste ändra något hanteras ärendet som tillsyn och miljökontoret kräver då att ägaren ska åtgärda anläggningen.

 3. Om våra undersökningar visar att anläggningen är väl skött och att det som står i klagomålet inte gör det nödvändigt för ägaren att ändra något avslutas ärendet.

 4. Lämnade du kontaktuppgifter får du nu återkoppling.

 5. Om klagomålet blev ett tillsynsärende måste anläggningsägaren betala en tillsynsavgift för handläggningen enligt gällande taxa för tillsyn. Vid brott mot vissa bestämmelser kan resultatet bli att anläggningsägaren måste betala böter i form av en sanktionsavgift.
Årsrapport enskilt avlopp för fler än 25 pers

Årsrapport för avloppsanläggningar, för fler än 25 personer, ska vara inskickade senast den 31 mars efterföljande år. 

Det här ska årsrapporten innehålla information om:

 • vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till hen
 • utförd kontroll
 • eventuella driftstörningar
 • vidtagna och planerade åtgärder

I årsrapporten ska också ingå protokoll från service samt resultat från provtagningar som gjorts under året. För information om provtagning se rubriken Provtagning på ett enskilt avlopp.

Miljökontoret granskar årsrapporten och återkopplar till den som är ansvarig för avloppsanläggningen.