Enskilt avlopp

Har du vatten indraget utan att ditt hus är anslutet till det kommunala avloppsnätet måste du ha eget avlopp, eller enskilt avlopp som det också kallas. Till ett enskilt avlopp kan flera byggnader vara anslutna.

En avloppsanläggning ska skydda mot smittspridning och övergödning. Den ska helst också möjliggöra återföring av växtnäring till kretsloppet. Södertälje kommun ställer därför även kretsloppskrav på enskilda avlopp. I kommunen finns ett kretsloppssystem för återföring av källsorterat klosettavlopp till odling. Om ditt avlopp har en extremt snålspolande toalett ansluten till en sluten tank så möjliggör du återföring av värdefull fosfor, kalium och kväve till odling. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas oftast i en separat reningsanläggning, oftast placerad på den egna fastigheten. Glöm inte att du behöver tillstånd för inrätta eller ändra en avloppsanläggning. 

Om du äger en byggnad med enskilt avlopp är det du som är ansvarig för avloppsanläggningen. Du kan ta in en entreprenör som hjälper dig att sköta anläggningen, men det juridiska ansvaret för avloppsanläggningens utformning, funktion och drift är ditt.

När måste det finnas enskilt avlopp?

Du som äger en byggnad med indraget vatten ansvarar för att byggnaden antingen är ansluten till det kommunala avloppsnätet eller till en anläggning som kan ta hand om avloppet.

Byggnader med indraget vatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste alltså ha en enskild avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav.

När ansöker jag om enskilt avlopp?

Om du behöver ändra en befintlig eller bygga en ny avloppsanläggning ska du göra en skriftlig ansökan hos miljökontoret.
Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är fyra veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt avloppstillstånd.

Vem kan ansöka om enskilt avlopp?

Alla kan ansöka om enskilt avlopp. Äger du en byggnad som ligger på mark som du inte äger och vill ansöka om enskilt avlopp måste du ha ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren. 

Vill du ansluta dig till ett enskilt avlopp som är en gemensamhetsanläggning måste du först ha ett skriftligt undertecknat okej från övriga ägare innan du kan ansöka om tillstånd från miljökontoret.

Vad kostar det att ansöka?

Miljökontoret tar ut en avgift för ansökningar om enskilt avlopp enligt gällande miljötaxa
Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall kan du fråga Kontaktcenter
Observera att miljökontoret måste bedriva tillsyn av alla avloppsanläggningar i kommunen och att det är förenat med en tillsynsavgift

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?

Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är fyra veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid.

Det är inte tillåtet att påbörja anläggningsarbetet förrän du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

Vad är viktigt att tänka på?

Hanteringen av avlopp regleras i miljöbalken. Det krävs goda tekniska kunskaper för att välja rätt anläggning. Avloppsanläggningen ska vara utformad och placerad så att den renar avloppsvattnet på ett säkert sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det finns även krav på resurshushållning, det vill säga ett kretslopp för avloppsfraktionerna.

Därför rekommenderar vi:

1. Läs på innan.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan Avloppsguiden

2. Ta hjälp.

Tillverkarna kan bistå med mycket information och många entreprenörer hjälper till med ansökningshandlingarna.

Kom ihåg att du som anläggningsägare är rättsligt ansvarig.Det gäller även om du tar in hjälp. Det kan få rättsliga följder och bland annat innebära sanktionsavgifter om du inte har tillstånd eller om du eller din inhyrda hjälp bryter mot villkoren i tillståndet.

3. Det kan vara mer än det enskilda avloppet som kräver tillstånd.

Det krävs alltid tillstånd för:

 • avloppsanläggningar
 • installation av toaletter, även mulltoa och förbränningstoalett
 • egen hantering av avfall från avlopp.

4. Ta reda på mer om hur kommunen hanterar avlopp och avfall.

Läs mer i kommunens renhållningsordning och lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Vilka dokument behöver jag skicka in?

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter. 

Du behöver alltid skicka in:

 1. Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp 
  Blanketten är ett e-formulär där alla uppgifter som är obligatoriska är märkta med en *.
 2. Situationsplan
  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan. Den ska innehålla höjdkurvor och vara i lämplig skala, t.ex. 1:400 eller 1:1000. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur webbkartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig! Alternativt beställer du en planritning, vilket medför en kostnad. På situationsplanen ritar du in: 
  - din anläggnings samtliga delar (brunnar, ledningar, tankar etc)
  - eventuell utsläppspunkt t.ex. dike, 
  - var slambilen kan parkera vid tömning samt
  - alla dricksvattenbrunnar inom 150 meter från anläggningen.
 3. En teknisk beskrivning
  Det kan vara en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har.
 4. Samrådsblankett  
  denna blankett skriver dina grannar under att de fått information om din ansökan om enskilt avlopp. Du behöver underskrifter från alla grannar som har en dricksvattenbrunn inom 150 meter från din tänkta avloppsanläggning.

I vissa fall behöver du bifoga de här dokumenten:

 • Resultat från markanalys
  Om du ansöker om tillstånd för en infiltrationsanläggning måste du bifoga resultat från en markanalys. Det kan till exempel vara siktanalys av jordprov. Ibland har vi särskilda krav på vilka prover som ska tas, så är du osäker är det bra om du frågar oss på vattenskydd.
Så ansöker du om enskilt avlopp, steg för steg

Så ansöker du om enskilt avlopp, steg för steg

Det krävs stora kunskaper för att välja rätt anläggning. Därför vill vi på miljökontoret råda dig att vara påläst innan du börjar fylla i din ansökan, samt att ta hjälp av leverantörer och entreprenörer. Många entreprenörer åtar sig arbetet med att ansöka om tillstånd.

Börja gärna med att läsa igenom broschyren Enskilt avlopp. Du kan också läsa mer om avlopp och olika sorters anläggningar på webbsidan www.avloppsguiden.se

Dokumenten som ska finnas med i ansökan finns också listade under rubriken Vilka dokument behöver jag skicka in. Kan du inte skriva ut blanketter kan du få blanketter att fylla i hemskickade genom att fråga efter dem på Kontaktcenter

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla din ansökan och senare för att utföra tillsyn av anläggningen, i enlighet med de miljötaxor som kommunfullmäktige fastställt.

Så här ansöker du:

 1. Om du äger byggnaden som ska ha en avloppsanläggning men inte marken måste du börja med att skaffa ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren för att ansöka.
 2. När du har valt anläggning skaffar du en teknisk beskrivning av anläggningen. Den ska innehålla

  • en ritning eller tydlig skiss över anläggningen
  • uppgifter om anläggningens dimensionering, alltså antalet personers avlopp som den klarar av
  • uppgifter om annläggningens prestanda, alltså hur väl anläggningen renar

  •  

   förteckning över rekommenderad service
  • en beskrivning av hur anläggningen fungerar.

  • Om du har valt en infiltrationsanläggning är det nu dags att beställa markprovsanalyser. Kontakta miljökontoret för att ta reda på vilka prover som behövs. Markprov ska tas i nivå med infiltrationsanläggningens tänkta schaktbotten.

   Ska du använda teknikerna infiltration eller markbädd utan tät botten behöver du gräva en provgrop för att bestämma avstånden till berg och grundvatten. Miljöinspektören kommer att vilja se gropen vid besök på plats.

  • Om du har valt en anläggning som inte är en kretsloppsanläggning måste du fylla i blanketten Åtgärdsbehov i befintligt hus vid kretsloppsanpassning av enskilt avlopp. Där fyller du i uppgifter om din fastighet för att möjliggöra bedömning av hur omfattande det är att kretsloppsanpassa ditt avlopp med källsorterande system.

  • Beställ en planritning/karta över fastigheten där anläggningen ska ligga. Det kan du göra via Kontaktcenter. 

   Planritningen ska helst vara i skala 1:400, eller i skala 1:1000 med höjdkurvor.

  • Av planritningen skapar du en situationsplan genom att
   a. rita in exakt var anläggningen ska ligga
   b. rita ut anläggningens olika delar
   c. rita ut var slambilen kan stå
   d. visa var det renade vattnet rinner ut
   e. rita in var alla brunnar inom 150 meters radie finns.
   Du kan läsa mer om hur du ska göra i broschyren Enskilt avlopp. [länk, observera att filen bör heta som broschyren

  • Nu när du vet mer om din anläggning kan du kommunicera ut fakta till dina grannar och be dem skriva under att de tagit del av informationen på denna samrådsblankett

   Alla grannar med en vattentäkt inom 150 meters radie från avloppsanläggningen ska skriva under. Observera att de bara skriver under att de tagit del av informationen och att de har rätt att lämna in synpunkter på den planerade avloppsanläggningen till miljökontoret.

  • Fyll i och skriv under e-tjänsten Ansökan/anmälan om enskilt avlopp under rubriken Miljö och hälsa.

  • Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till miljökontoret. Vilka bilagor du ska skicka med kan du läsa i blanketten eller under rubriken Vilka dokument behöver jag skicka in.

  • När ärendet kommer in till oss tilldelas det en handläggare på miljökontoret. Handläggaren granskar ansökningshandlingarna och begär kompletteringar vid behov. Kompletteringar kan begäras in via brev, telefon eller e-post.

   Handläggningstiden är fyra veckor från det att ansökan är komplett.

   Handläggaren gör också ett platsbesök och gör en bedömning på fält.

  • Miljökontoret fattar ett beslut i ärendet som skickas på posten till den som ansökt.

  • Du måste vara noga med att läsa hela avloppstillståndet och ta hänsyn till alla villkor i det. Anläggningsarbetet får påbörjas först när du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen.

   Tänk på att det är ägaren till byggnaden och anläggningen som är rättsligt ansvarig för att allt går rätt till. Det gäller även när det är en entreprenör som åtagit sig att hjälpa till med ansökan och som sköter installationen.

  • Observera att ett villkor i tillståndet alltid är att en kvalitetsredovisning samt fotodokumentation på installationen ska skickas in till miljökontoret när avloppsanläggningen är färdiginstallerad.

  • Miljökontoret är ansvariga för all tillsyn av avloppsanläggningar i Södertälje och kommer att inspektera din anläggning med vissa mellanrum.

Provtagning på ett enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som är till för fler än 25 personer ska provtas minst en gång, men ofta flera gånger per år. Minireningsverk som är till för upp till 25 personer ska provtas vart femte år. Det går till så här:

 1. Vad som ska provtas och hur ofta prover ska tas står i avloppstillståndet, i ett separat beslut eller i ett föreläggande om försiktighetsmått för avloppsanläggningen.

 2. Avloppsvattnet ska analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat för de analyser som ska beställas. Ackreditering är en form av myndighetskontroll som säkerställer att laboratoriet har rätt kunskaper, utrustning och tillvägagångssätt. Du hittar information om ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats.
  Oftast är det kemisk analys och mikrobiologisk analys som ska göras på proverna. Laboratoriet talar om för dig hur du ska göra när du provtar. Tillverkaren vet var du ska provta på just din anläggning.

 3. Skicka en kopia på provresultaten till miljökontoret. Om resultaten är normala och du inte har fått någon annan information kan du skicka in resultaten tillsammans med årsrapporten.

 4. Miljökontoret granskar och bedömer provresultaten, och återkopplar sedan till den som är ansvarig för avloppsanläggningen. Vi återkopplar antingen då vi fått provresultaten, men ofta först i samband med att vi granskar årsrapporten.

 5. Har du allmänna eller administrativa frågor om hur du ska hantera provtagningen kan du vända dig till Kontaktcenter, och har du mer tekniska frågor eller frågor om just din anläggning vänder du dig till miljökontoret. [länk till kontaktsidan för avloppsfrågor]

   

Tillsyn av enskilt avlopp

Det är kommunerna som har tillsynsansvar för avloppssanläggningar. Det betyder att vi på miljökontoret kan komma ut och inspektera din avloppsanläggning med vissa mellanrum.

Miljökontoret i Södertälje går igenom alla enskilda avloppsanläggningar i kommunen som en del i arbetet med att minska utsläppen från bristfälliga avlopp. Tillsynen sker i dagsläget utifrån vattnets avrinningsområden i kommunen. Syftet är att motverka övergödning, algblomningar, förorenade vattentäkter och andra miljöproblem, samt att öka möjligheterna för återföring av näringsämnen till odling.

Från och med 2017 utför miljökontoret kontinuerlig tillsyn av minireningsverk. För att utföra denna tillsyn tar miljökontoret ut en årlig avgift för 1 timmes tillsynstid. I avgiften ingår granskning av årliga rapporter och eventuella provtagningsresultat samt platsbesök ungefär vart 3-5 år. 

Miljökontoret gör också tillsyn vid misstanke om att en avloppsanläggning fungerar dåligt, eller om det kommer in klagomål.

Klaga på ett enskilt avlopp

Om du misstänker att en enskild avloppsanläggning orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan du skicka in ett klagomål till miljökontoret. Det innebär alltså att om du tycker att en avloppsanläggning verkar vara felskött eller ha brister kan du anmäla det till oss. Gör så här:

 1. Kontakta miljökontoret antingen per telefon eller e-post, eller fyll i Blankett för klagomål om miljö- och hälsoskydd

 2. Om det som står i klagomålet är orsak till att ägaren till avloppsanläggningen måste ändra något hanteras ärendet som tillsyn och miljökontoret kräver då att ägaren ska åtgärda anläggningen.

 3. Om våra undersökningar visar att anläggningen är väl skött och att det som står i klagomålet inte gör det nödvändigt för ägaren att ändra något avslutas ärendet.

 4. Lämnade du kontaktuppgifter får du nu återkoppling.

 5. Om klagomålet blev ett tillsynsärende måste anläggningsägaren betala en tillsynsavgift för handläggningen enligt gällande taxa för tillsyn. Vid brott mot vissa bestämmelser kan resultatet bli att anläggningsägaren måste betala böter i form av en sanktionsavgift.
Årsrapport enskilt avlopp för fler än 25 pers

Årsrapport för avloppsanläggningar, för fler än 25 personer, ska vara inskickade senast den 31 mars efterföljande år. 

Det här ska årsrapporten innehålla information om:

 • vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till hen
 • utförd kontroll
 • eventuella driftstörningar
 • vidtagna och planerade åtgärder

I årsrapporten ska också ingå protokoll från service samt resultat från provtagningar som gjorts under året. För information om provtagning se rubriken Provtagning på ett enskilt avlopp.

Miljökontoret granskar årsrapporten och återkopplar till den som är ansvarig för avloppsanläggningen.