Latrinkompostering

Egen latrinkompostering är ett bra alternativ till kommunal latrinhämtning.

Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja kompostera latrin. Om du har torrtoalett med latrinhämtning krävs inget tillstånd.

För torrtoaletter utan latrinhämtning ska toalettavfallet komposteras. För all kompostering gäller att den måste anordnas och hanteras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vissa toaletter har en integrerad behållare för kompostering, som en förmultningstoalett. För andra typer av toaletter behöver du en separat latrinkompost.

Vem får kompostera latrin? expand_less expand_more

Du måste ha ett skriftligt tillstånd från miljönämnden för att få börja kompostera latrin. För att få tillstånd behöver din fastighet ha förutsättningar för att kunna omhänderta komposterat latrin. Du behöver även ha en kompost som är konstruerad enligt de krav som ställs på utformningen av latrinkomposter. Läs om hur du ansöker under rubriken "Så ansöker du om att få kompostera latrin, steg för steg."

Hur ska en kompost vara byggd och användas? expand_less expand_more

Färdiga latrinkomposter finns att köpa i handeln, men anläggningen är så principiellt enkel att den händige kan tillverka en egen kompost. Förväxla inte en latrinkompost med en hushållskompost som inte alltid uppfyller kraven för en latrinkompost.

Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock, undvik impregnerat trä då det kan påverka komposteringsprocessen. Komposten behöver vara ventilerad för att innehållet ska kunna syresättas och ska exempelvis förses med nät så att varken fåglar, råttor eller flugor kan ta sig in.

Det är viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna.

Komposten ska bestå av två behållare eller vara en tvådelad behållare. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät. Varje kompostbehållare ska rymma ca 500–1000 liter beroende på hur mycket den kommer att användas. För permanentbostäder ska kompostanläggningen bestå av två behållare om ungefär 1000 liter i vardera. För ett fritidshus räcker i regel med 2x500 liter.

Facken ska sedan användas växelvis. När behållaren är fylld till två tredjedelar ska den ställas undan. Komposten ska sedan lagras i minst 1 år, räknat från sista påfyllningen, innan kompostjorden kan användas. Under tiden fylls den andra behållaren.

Latrinkompost får inte placeras närmare än 5 meter från tomtgräns utan skriftligt medgivande från ägarna till berörd grannfastighet.

Vad kostar det att ansöka? expand_less expand_more

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla ansökningar om att kompostera latrin. Avgiften styrs av kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd? expand_less expand_more

Vi har som målsättning att du ska få ett beslut inom 10 veckor från dess att din ansökan har skickats in till oss. Tiden för handläggning beror mycket på hur komplett din ansökan är och ansökans omfattning. Det är inte tillåtet att börja kompostera innan du har fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden.

Hur säger jag upp latrintömningen? expand_less expand_more

När du har inrättat din latrinkompost så ska du meddela miljökontoret samt skicka in fotografi så att vi får bekräftat att anläggningen är installerad och tagen i drift. Miljökontoret meddelar då Telge Återvinning att latrinhämtning inte längre är aktuellt för din fastighet.

Vilka dokument behöver jag skicka in? expand_less expand_more

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter.
Du behöver alltid skicka in:

 1. Ansökan om Biologisk toalett, förbränningstoalett eller latrinkompost 
  Blanketten är ett e-formulär där alla uppgifter som är obligatoriska är märkta med en *.

 2. Situationsplan
  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan i skala 1:400 helst, eller i skala 1:1000 med höjdkurvor. För situationsplanen kan du använda ett utdrag ur baskartan som underlag. Om du behöver hjälp med utskrift av webbkarta kan kommunens kontaktcenter hjälpa dig. I kartan ritar du in var:
  • toaletten ska vara
  • komposteringen ska ske
  • kompostjorden ska användas
  • alla brunnar inom 150 meter från anläggningen finns.
 3. En teknisk beskrivning eller ritning

Har du köpt en latrinkompost ska du skicka in en ritning, broschyr eller skiss som visar hur komposten fungerar och vilken kapacitet den har. Har du byggt din latrinkompost ska du skicka in en noggrann skiss med en text där du beskriver hur din kompost ska användas.

Så ansöker du om att få kompostera latrin, steg för steg expand_less expand_more

Dokumenten som ska finnas med i ansökan finns listade under rubriken Vilka dokument behöver jag skicka in. Kan du inte skriva ut blanketter kan du få blanketter att fylla i hemskickade genom att fråga efter dem på Kontaktcenter

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och senare för att utföra tillsyn av anläggningen. Avgiften följer de miljötaxor som kommunfullmäktige fastställt.

Så här ansöker du:

 • Om du äger byggnaden där du vill kompostera men inte marken måste du börja med att skaffa ett skriftligt undertecknat godkännande från fastighetsägaren för att ansöka.
 • När du har valt vilken kompost du ska köpa eller bygga skaffar du en teknisk beskrivning av anläggningen. Den ska innehålla
  - en ritning eller tydlig skiss över komposten
  - en beskrivning av hur anläggningen fungerar.
 • Situationsplan. Information om hur denna ska se ut hittar du under "vilka dokument behöver jag skicka in".
 • Fyll i och skriv under ansökningsblanketten.
 • Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till miljökontoret.

När ärendet kommer in till oss tilldelas det en handläggare på miljökontoret. Handläggaren granskar ansökningshandlingarna och begär kompletteringar vid behov. Kompletteringar kan begäras in via brev, telefon eller e-post. Miljökontoret genomför även samråd med berörda grannar. Det innebär att grannarna får ta del av din ansökan och har möjlighet att lämna synpunkter.

Miljökontoret fattar ett beslut i ärendet som skickas till den som lämnat in ansökan samt berörda grannar.

Du måste vara noga med att läsa hela komposteringstillståndet och ta hänsyn till alla villkor i det. Du kan börja kompostera först när du har fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden.

Miljökontoret är ansvarigt för all tillsyn av komposter i Södertälje kommun och kan utföra tillsyn om det finns behov.