Provtagning på enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som är till för fler än 25 personer ska provtas minst en gång, men ofta flera gånger per år. Minireningsverk som är till för upp till 25 personer ska provtas vart femte år.

Provtagningen går till såhär:

  1. Vad som ska provtas och hur ofta prover ska tas står i avloppstillståndet, i ett separat beslut eller i ett föreläggande om försiktighetsmått för avloppsanläggningen.
  2. Avloppsvattnet ska analyseras av ett laboratorium som är ackrediterat för de analyser som ska beställas. Ackreditering är en form av myndighetskontroll som säkerställer att laboratoriet har rätt kunskaper, utrustning och tillvägagångssätt. Du hittar information om ackrediterade laboratorier på Swedacs webbplats.
    Oftast är det kemisk analys och mikrobiologisk analys som ska göras på proverna. Laboratoriet talar om för dig hur du ska göra när du provtar. Tillverkaren vet var du ska provta på just din anläggning.
  3. Skicka en kopia på provresultaten till miljökontoret. Om resultaten är normala och du inte har fått någon annan information kan du skicka in resultaten tillsammans med årsrapporten.
  4. Miljökontoret granskar och bedömer provresultaten, och återkopplar sedan till den som är ansvarig för avloppsanläggningen. Vi återkopplar antingen då vi fått provresultaten, men ofta först i samband med att vi granskar årsrapporten.
  5. Har du allmänna eller administrativa frågor om hur du ska hantera provtagningen kan du vända dig till Kontaktcenter, och har du mer tekniska frågor eller frågor om just din anläggning vänder du dig till tillverkaren.