Detaljplan för del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1

Utveckling av industri- och logistikverksamhet som en del av utvecklingen av Almnäs och Stockholm syd.

Ett detaljplanearbete har startat inom del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1 för att pröva möjligheterna att utveckla industri- och logistikverksamheter, som en del av den stora utvecklingen av Almnäs som industriområde. 

Utvecklingen av Almnäs inom Södertälje kommun och Mörby i Nykvarns kommun utgör tillsammans ett starkt regionalt industri- och logistiknav under namnet Stockholm syd. 

Målet är att möjliggöra etablering av industri- och logistikverksamheter i området med goda möjligheter till kommunikationer och infrastruktur. Målet är även att hänsyn ska tas till miljön och ekologiska värden. Om möjligt/behövligt ska kompensationsåtgärder genomföras för fölust av ekologiska värden. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri- och logistikverksamheter i större skala med hänsyn till miljön och ekologiska värden.

Tidplan

Samråd beräknas ske tredje kvartalet 2023

Granskning beräknas ske trejde kvartalet 2024

Antagande beräknas ske första kvartalet 2025

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje