Detaljplan för del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1

Utveckling av industri- och logistikverksamhet som en del av utvecklingen av Almnäs och Stockholm syd.

Ett detaljplanearbete har startat inom del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1 för att pröva möjligheterna att utveckla industri- och logistikverksamheter, som en del av den stora utvecklingen av Almnäs som industriområde. 

Utvecklingen av Almnäs inom Södertälje kommun och Mörby i Nykvarns kommun utgör tillsammans ett starkt regionalt industri- och logistiknav under namnet Stockholm syd. 

Målet är att möjliggöra etablering av industri- och logistikverksamheter i området med goda möjligheter till kommunikationer och infrastruktur. Målet är även att hänsyn ska tas till miljön och ekologiska värden. Om möjligt/behövligt ska kompensationsåtgärder genomföras för fölust av ekologiska värden. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industri- och logistikverksamheter i större skala med hänsyn till miljön och ekologiska värden.

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 3 2024

Granskning beräknas ske kvartal 3 2025

Antagande beräknas ske kvartal 4 2025

Detta pågår just nu

En teknisk förstudie pågår, med syfte att klargöra platsens förutsättningar genom att identifiera olika intressen och föreslå lösningar som möjliggör en utveckling för industri- och logistikändamål. En förutsättning för den föreslagna utvecklingen är att platsens höga naturvärden värnas.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje