Detaljplan för Speceristen 5

Nya parhus/radhus på tidigare förskoletomt i Tälleby

Planområdet ligger i sydvästra Järna och omfattar ca 4200 m². Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Järna som pekar ut att ny bebyggelse ska ske genom förtätning, vara småskalig och anpassas till sin omgivning.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 16 bostäder, där det idag finns en förskola, längs Tällebyvägen i Järna. Bostäderna i form av parhus eller radhus är tänkta för seniorboende och riktas mot seniorer som vill bo kvar i området men inte i sin villa. För att smälta in i det befintliga villaområdet kommer den nya byggnationen ta hänsyn till områdets karaktär och bebyggelsestruktur.

Tidplan

Samråd pågår från den 21 december 2021 till och med 2 februari 2022

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2022

Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2022

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 2 februari 2022 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje