Detaljplan för Speceristen 5

Nya parhus/radhus på tidigare förskoletomt i Tälleby

Planområdet ligger i sydvästra Järna och omfattar ca 4200 m². Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Järna som pekar ut att ny bebyggelse ska ske genom förtätning, vara småskalig och anpassas till sin omgivning.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 12 bostäder, där det idag finns en förskola, längs Tällebyvägen i Järna. Bostäderna i form av parhus är tänkta för seniorboende och riktas mot seniorer som vill bo kvar i området men inte i sin villa. För att smälta in i det befintliga villaområdet kommer den nya byggnationen ta hänsyn till områdets karaktär och bebyggelsestruktur.

Tidplan

Samråd genomfördes 21 december 2021 - 2 februari 2022

Granskning beräknas ske andra kvartalet 2024.

Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2024.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje