2017-09-29

Sammanträdeshandlingar KS 29 september 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Revisionsberättelse och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Södertälje

8. Stockholmsregionens utveckling. Klimatfärdplan 2050

9. Stockholmsregionens utveckling. Landsbygds- och skärgårdsstrategi

10. För-markanvisningsavtal för utveckling av Daldockan

11. Yttrande över remissen "Förslag till överenskommelse och bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län"

12. Remiss av betänkandet Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

13. Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020

14. Informationssäkerhetspolicy

15. Lägesrapport gällande behovet av boende för äldre

16. Valkretsar och valdistrikt i 2018 års val

17. Svar på motion av Anne-Marie Larsson (M) med rubriken "Snöskottning till äldre"

18. Svar på motion av Marita Lärnestad (M) med rubriken "Försköna platsen mittemot Holmfastristningen"

19. Svar på motion av Alexander Rosenberg (M) med rubriken "Syna plastbluffen"

20. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen

21. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017

22. Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2017

23. Stadsdirektören informerar

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Stadsdirektören nr 95-99/2017