Sammanträdeshandlingar KS 27 oktober 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Mål och budget 2018-2020

8. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen

9. Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Södertälje kommun

10. Investering produktionsstart – Igelsta grundskola ombyggnad plan 3

11. Remiss: Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

12. Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

13. Uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för minskad dumpning av avfall och allmän nedskräpning - muntlig information

14. VA-policy och VA-plan 2017-2030
Utbytesdokument, del av handling

15. Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020
Handlingar, se KS 29/9, Ärende 13

16. Södertälje kommuns planering vid höjd beredskap (civilt försvar)

17. Svar på rekommendation om samverkansöverenskommelse avseende kommunal energi- och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun

18. Revidering av regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Komplettering

19. Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg 
Komplettering

20. Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – förslag till tillsynsansvar och tillsynsavgift 
Komplettering

21. Fallprevention och gratis broddar

22. Stadsdirektören informerar

23. Meddelanden
a) Södertörns Brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll den 15 september 2017

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 24-26/2017
Stadsdirektören nr 100-104/2017