2017-11-24

Handlingar KS 24 november 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Utveckla investeringsprocessen

8. Investering produktionsstartsbeslut – Rosenborgsskolans grundsärskola tillbyggnad

9. Försäljning av fastigheten Skridskon 1 inom Vasa handelsområde i Södertälje

10. Avtal med Sverigeförhandlingen

11. Yttrande över remissen Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

12. Yttrande över remissen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

13. Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

14. VA-policy och VA-plan 2017-2030
Se handlingar KS 27 oktober 2017, Ärende 14

15. Barnbokslut 2016

16. Yttrande över remissen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)

17. Åtgärdsplan för ökat valdeltagande 
Komplettering

18. Utbetalning av partistöd och ändring av reglementet

19. Uppdatering av reglementen

20. Revidering av Regler och riktlinjer för föreningsbidrag 
Komplettering

21. Sammanträdesplan 2018 för KS och KF

22. Stadsdirektören informerar

23. Meddelanden
a) Södertörns Brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll den 13 oktober 2017
b) Hölö-Mörkö kommundelsnämnds protokoll den 5 oktober 2017, § 122 Revidering av riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero
c) Kommunala pensionärsrådets skrivelse den 16 oktober 2017 om avvecklingen av Solgläntans vård- och omsorgsboende
d) Protokollsutdrag från Storsthlm:s styrelsesammanträde den 19 oktober 2017 om fyllnadsval till styrelsen
e) Vårljus: protokoll från sammanträde med styrelsen den 27 september 2017
f) Skrivelse från Erik och Ywonne rörande planarbetet Ekeby/Sandviken

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 27-28/2017
Stadsdirektören nr 105-116

25. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den
2 oktober 2017

a) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Larmgrupp inom hemtjänsten".

b) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Moraåns damm är "räddad".

26. Miljö- och klimatprogram 2017-2020