2017-12-15

Handlingar KS 15 december 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018

7. Ekonomisk redovisning för sociala investeringsfonden 2017

8. Utfördelning av centralt avsatta medel för samordnad varutransport

9. Utveckla investeringsprocessen
Se handlingar till kommunstyrelsen 24 november 2017, ärende 7

10. Investering produktionsstart Mariekällgårdens kök

11. Remiss av kompletterande handlingar i pågående tillåtlighetsärende för Ostlänken

12. Byggbonus 
Komplettering

13. Strategi mot nedskräpning

14. Avfallstaxa 2018

15. Instruktion för stadsdirektören

16. Redovisning av internkontroll 2017 och förslag till internkontrollplaner för 2018

17. Handlingsplan för bredbandsstrategi 2018 
Komplettering

18. Yttrande över remissen En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

19. Yttrande avseende anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län 
Komplettering

20. Asylsökande ensamkommande som fyller 18 år 
Komplettering

21. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Komplettering

22. Uppsägning av avtal med Storsthlm om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring Sfi-basutbildning för kortutbildade och analfabeter

23. Stadsdirektören informerar

24. Meddelanden
a) Vårljus: protokoll fört med styrelsen den 25 oktober 2017
b) Omsorgsnämndens protokoll den 2 november 2017, § 70 om ny ersättningsnivå för hemtjänst
c) Äldreomsorgsnämndens protokoll den 7 november 2017 om ny ersättningsnivå för hemtjänst

25. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 29-32/2017
Stadsdirektören nr 117-123/2017