2017-05-24

Sammanträdeshandlingar KS 24 maj 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Utvecklingsplan för Arenaområdet/Vasa

8. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp
Komplettering

9. Uppföljning av föreslagna åtgärder till följd av uppdrag avseende behovet av boende för äldre

10. Befolkningsprognos 2017-2026 för Södertälje kommun

11. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet"

12. Svar på motion av Moderaternas fullmäktigegrupp med rubriken
"En bredare dialog för ett bättre flyktingmottagande"

13. Svar på motion av Metin Hawsho (L) med rubriken "Minska lärarnas administrative börda"

14. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med
rubriken "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan"

15. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Främja
barnens frisknärvaro i förskolan"

16. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Hotspot Snäckviken"

17. Stadsdirektören informerar

18. Anmälan av delegeringsbeslut

a) Södertörns brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll med direktionen den 21 april 2017.
b) Vårljus: årsredovisning och koncernredovisning samt T3-rapport 2016

19. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 11-12/2017
Stadsdirektören nr 48-58/2017

20. Södertäljelyftet