Sammanträdeshandlingar KS 24 februari 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

8. Yttrande över remissen Regionalt trafikförsörjningsprogram
Sörmland 2017
Ny version av yttrandet

9. Riktlinjer för markanvisningar i större områden

10. Förslag till bidrag från Destination Södertälje 2017

11. Svar på motion av Per Holmgren (M) med rubriken "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar"

12. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"

13. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp med rubriken "Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård"

14. Svar på motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Flagga alltid svenskt utanför Stadshuset!"

15. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "P-automaterna kontantlösa från 1 oktober 2016"

16. Stadsdirektören informerar

17. Meddelanden

a) Södertörns brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll med direktionen den 3 februari 2017.

b) Vårljus: protokoll nr 7 från sammanträde med styrelsen den 6 december 2016.

18. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 1-4/2017

Stadsdirektören nr 1-24/2017

19. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den 19 december 2016 och 30 januari 2017

19 december 2016
a) Motion av Alexander Rosenberg (M) med rubriken "Syna plastbluffen".

30 januari 2017

b) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Kommission mot bilbränder".

c) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Nyttja Oxbacksleden, minska trafiken i centrum och skapa fler centrala parkeringar".