2017-09-01

Sammanträdeshandlingar KS 1 september 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Remiss av departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

7. Sociala investeringsfonden – reviderad tidsplan för projektet familjecentral

8. Svar på remiss av departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmars och Blekinge län (Ds 2017:20)

9. Nya lokaler för tingsrätten i Södertälje

10. Trafikstrategi för Södertälje kommun

11. Utökat verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

12. Yttrande över SOU 2017:37, remiss av betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra

13. Framtida utförande av hemtjänst

14. Åtgärdsplan för ökat valdeltagande 2018

15. Handlingsplan för suicidprevention

16. Hur kan den samlade kommunkoncernen ytterligare effektivisera sitt arbetsmarknadsarbete?

17. Svar på motion av Marius Kawecki (SD) med rubriken "Tolkkostnader – kommunens pengar ska användas varsamt"

18. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

19. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Pröva äldrepedagoger inom äldreomsorgen"

20. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

21. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Parkeringssituationen utarmar näringslivet i Södertälje centrum"

22. Svar på motion av David Winerdal (KD) med rubriken "Haveriet på motorvägsbron"

23. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Låt återvinningscentralen komma närmare dig"

24. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Låt Södertäljes enda havsbad med camping utvecklas"

25. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Gör Inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk"

26. Stadsdirektören informerar

Dnr: KS 17/09

27. Meddelanden

a) Vårljus: Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Vårljus den 2 maj 2017

b) Vårljus: Protokoll från konstituerande sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 2 maj 2017.

c) Vårljus: Protokoll för vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 21 juni 2017.

d) Södertörns Brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll den 9 juni 2017

e) Järna kommundelsnämnds beslut den 30 maj 2017, § 94 Åtgärdsförslag för Järna grundskolors underskott 2017.

f) Länsstyrelsen Stockholm: information om rapport från inspektion av överförmyndarnämnden.

28. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 15-17, 18A, 18B, 19-23/2017
Stadsdirektören nr 65-90, 92-94/2017

29. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträden den
29 maj och 21 juni 2017

29 maj 2017

a) Motion av Sandro Banovac (L) med rubriken "Inga barn ska vräkas från sina hem".

b) Motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Avskaffa den kylda maten".

21 juni 2017

c) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Pröva måltidsvänner inom äldreomsorgen".

d) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Supergummor säkrar stadsmiljön".

e) Motion av Ninos Maraha (L) med rubriken "Se över riktlinjerna för bostadsuthyrning".

30. Investering produktion GF-hallen