2017-01-27

Sammanträdeshandlingar KS 27 januari 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Kommunens försäkringar

8. Information om 2017 års exploatering

9. Byggbonus 2016

10. Förslag till gatunamn inom kvartersmark på fastigheten Glasberga 1:26 i Södertälje

11. Förslag till parknamn i enlighet med detaljplan för Igelsta strand i Södertälje

12. Förslag till gatunamn i enlighet med detaljplaneförslag för Sporren 1 m.fl. i Södertälje

13. Sammanställning av 2016 års arbete med handlingsplanen "Utvecklingskraft i Södertälje"

14. Gratis broddar för äldre

15. Svar på motion av Tage Gripenstam, Per-Anders Fritshammar, Björn Jonsson och Leif Åhlin (C) med rubriken "Om sortering/återvinning av sopor på stan"

16. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Inför pantrör – i miljöns tjänst"

17. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Infartsskyltar med miljöinformation"

18. Svar på motion av Johanna Lundgren Gestlöf (C) med rubriken "Smarta sopkorgar sparar pengar"

19. Svar på motion av Tommy Blomqvist (SD) med rubriken " Skänk överblivna datorer till tredje världen"

20. Svar på motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Belysning i Badparkens hundrastgård"

21. Stadsdirektören informerar

22. Meddelanden

a) Socialnämnden: utdrag ur protokoll den 29 november 2016 om sammanslagning av rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österäng.

23. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 51-58/2016

Stadsdirektören nr 98-127/2016

24. Motion väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2016

Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Utred förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller under Södertälje kanal".