2017-04-28

Sammanträdeshandlingar KS 28 april 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Revidering av finanspolicy och finansinstruktion m m

8. Uppdrag gällande granskning av kommunstyrelsens uppsikt

9. Investering produktionsstart – Viksbergs förskola

10. Aktieköp i SKL-företaget Inera AB

11. Södertäljelyftet

12. Information om Igelsta strand

13. Inriktningsbeslut avseende Södertälje kommuns utbyggnadsstrategi 2036

14. Redovisning av hur Södertälje kommun säkerställer kvalitén i upphandlingsprocessen

15. Yttrande över delbetänkandet "För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" (SOU 2017:4)

16. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond – ansökan "Ung i Tälje – Förstärkt uppsökande och motiverande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret"

17. Överlämnande av synpunkter till utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt

18. Svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Läxjour för högre måluppfyllelse"

19. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Inför Handslag Södertälje"

20. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Ge alla elever i Södertälje samma chans!"

21. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Handlingsplan för arbetsro i skolan"

22. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Inrätta en enhet för kvalitetsuppföljning"

23. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med rubriken "Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet"

24. Val till Demokratiberedningen efter Lilly Liiv (SD)

25. Stadsdirektören informerar

26. Anmälan av delegeringsbeslut
a) Södertörns brandförsvarsförbund: sammanträdesprotokoll med direktionen den 17 mars 2017.
b) Vårljus: protokoll nr 1 från sammanträde med styrelsen den 15 februari 2017.
c) Vårljus: kallelse till årsstämma den 2 maj 2017

27. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 7-10/2017
Stadsdirektören nr 36-47 /2017

28. Motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017
Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Förstärk valfrihet och integritet på vård- och omsorgsboenden – starta pilotprojekt med japanska toaletter".

29. Avtal om genomförande av Södertälje International Football Cup