2018-05-31

Ärenden:

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje – Översiktsplanen
2013 – 2030

7. Delårsbokslut per den 30 april 2018

8. Revidering av riktlinjer för studiestartsstöd i Södertälje kommun

9. Omfördelning av medel - förslag från SVMP

10. Förstudie för lokaler för Kompetenscenter

11. Ärendebalans

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor