Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 8 november 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Besök av arbetsförmedlingen

5. Kontoren informerar

6. Nämnden informerar

7. Resultatredovisning Vuxenutbildning egen regi vårterminen 2018

8. Rapport feriepraktik

9. Redovisning av internkontroll

10. Beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor