Ändring av detaljplan för Södra 1:10 (Oljehamnen)

Detaljplanen möjliggör cementcistern samt bättre disponering av ytan för hamnverksamhet och industri,

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.

 

Tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 3-4 2022

Granskning beräknas ske kvartal 1-2 2023

Antagande beräknas ske kvartal 2-3 2023

Vi tar fram ett första planförslag, ett av de första stegen i planprocessens tidslinje