Ändring av detaljplan för Södra 1:10 (Oljehamnen)

Detaljplanen möjliggör cementcistern samt bättre disponering av ytan för hamnverksamhet och industri.

Allas synpunkter är viktiga. De kommer sammanställas och bemötas av ansvarig planarkitekt i en samrådsredogörelse som publiceras på detaljplanens hemsida i samband med att detaljplanen når granskningsskedet. 

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att ändra maximalhöjderna på byggnader i områdets norra del samt att ändra marken som ej får bebyggas. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 46 meter, bekräfta befintlig byggnation på platser som ej får bebyggas i gällande plan samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.

Utvecklingen av hamnen är ett led i att utveckla Södertälje som attraktiv etableringsplats för företag samt använda redan hårdgjord mark mer yteffektivt.

Tidplan

Andra kvartalet 2024 - Granskning

Tredje kvartalet 2024 - Antagande

Färdiga utredningar

- Geoteknisk utredning

- Markmiljöutredning

- Komplementerade Riskutredningar

- Södertälje Kommuns Kommunala riskutredning 

- Södertälje hamns riskutredning

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje