Detaljplan för del av Billsta 5:11

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i lantlig miljö genom en ändring av gällande detaljplan för fastigheten Billsta 5:11. Byggnaderna ska som det traditionellt sett är på landet anpassas till terrängen så att markingrepp minimeras. 

Tidplan

Samråd genomfördes det tredje kvartalet 2013.

Utställning kommer att genomföras mellan första och andra kvartalet 2022.

Antagande beräknas ske som tidigast det andra kvartalet 2022.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje