Detaljplan för del av Billsta 5:11

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i lantlig miljö genom en ändring av gällande detaljplan för fastigheten Billsta 5:11. Byggnaderna ska som det traditionellt sett är på landet anpassas till terrängen så att markingrepp minimeras. 

Tidplan

Samråd genomfördes 25 juni - 23 augusti 2013

Utställning genomfördes 13 januari - 3 februari 2021.

Antagande beräknas ske som tidigast det tredje kvartalet 2024.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje