Ett tryggare Södertälje

Fotografi på två fältare ute i naturen.

Södertälje kommun arbetar målmedvetet tillsammans med olika myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Här får du mer information om det arbete vi bedriver.

Pax, myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet expand_less expand_more

Södertälje kommunkoncern har sedan slutet på 2020 börjat bygga upp ett permanent arbete i samverkan med polisen för att motverka organiserad brottslighet. Det bygger på tidigare erfarenheter av myndighetssamverkan. Tanken är att Paxarbetet inlemmas i linjeverksamheten, på alla kontor och inom alla kommunens bolag. Det är alltså inget tidsbegränsat projekt.

Bakgrunden till detta går att läsa i den rapport som släpptes i och med en pressträff i stadshuset den 17 oktober, 2022.  
Läs rapporten på södertälje.se. 

Mer om Pax på södertälje.se/pax

Samverkan mellan kommun, polis och brandförsvar expand_less expand_more

I Södertälje finns en lång tradition av samverkan mellan polisen, kommunen och brandförsvaret. Alla tre aktörer arbetar gemensamt mot samma mål med tydlig rollfördelning och långsiktighet för att skapa goda förutsättningar för ett tryggare samhälle och minskad brottslighet. Med hjälp av olika samverkansforum kan rätt resurser användas vid rätt tillfälle.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet regleras genom en samverkansöverenskommelse som beskriver aktiviteter, åtgärder och åtaganden. Överenskommelsen har tecknats över en treårsperiod och följs upp regelbundet. Läs mer i Samverkansöverenskommelse 2023-2026.(pdf öppnas i nytt fönster)

Chefssamrådet expand_less expand_more

Chefssamrådet är Södertäljes högst beslutande organ i samverkansfrågor och regleras i samverkansöverenskommelsen mellan kommun, polis och brandförsvar. Chefssamrådets ordförandeskap alternerar mellan lokalpolisområdeschefen,
kommunens stadsdirektör och brandförsvarets brandchef. Ordförandeskapet gäller under ett år och chefssamrådet sammanträder fyra gånger per år.

Måndagsmöten expand_less expand_more

Måndagsmöten genomförs varje vecka där polisen har ett stående ordförandeskap. I gruppen sitter kommunpoliser, en representant från Södertörns brandförsvarsförbund och företrädare för kommunens olika verksamheter inom fältassistens, fritidsgårdar, utbildningskontor, säkerhetsavdelning, socialtjänsten och stödcentrum. Syftet är att få en gemensam lägesbild av vad som händer i Södertälje för att rätt resurser ska användas vid rätt tillfälle.

SSPF-grupper expand_less expand_more

SSPF står för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid. Dessa grupper finns i dag på ett antal skolor och varje grupp består i de flesta fall av fältassistent, skolkurator, biträdande rektor, representant från fritidsgårdarna, polis samt sjuksköterska. Ordförandeskapet ligger på skolan. Detta är också ett rent operativt forum som träffas regelbundet utifrån problembilden. Det förebyggande arbetet i dessa grupper är inriktat främst på individnivå. Syftet med dessa grupper är att bedriva förebyggande arbete med elever/ungdomar i området, dela information om tecken på risker, normbrytande beteende hos barn och unga, skapa en helhetsbild av olika individers behov och styrkor samt reagera på tidiga signaler på riskfaktorer.

Medborgardialoger och medborgarlöften expand_less expand_more

För att veta hur kommuninvånarna upplever sin trygghet så genomförs varje år medborgardialoger som kommunen och polisen arrangerar. Exempel på detta är att polisen och kommunen besöker ett stort antal bostadsområden varje år och frågar de boende vad de tycker att kommunen och polisen bör bli bättre på.

Resultatet från medborgardialogerna sammanställs och ligger till grund för medborgarlöften som beskriver aktiviteter och åtgärder som polisen och kommunen åtar sig att göra. Varje år ger kommun och polis nya medborgarlöften. 

Områdesväktare expand_less expand_more

Områdesväktarnas uppdrag är att genomföra bevakning i Södertälje för att förebygga och förhindra brott. De rapporterar vidare till kommunen eller tillkallar polis vid misstanke om brott. Utöver förebyggande områdesbevakning åker väktaren även på inbrottslarm och kameralarm.

Ordningsvakter i centrum expand_less expand_more

Ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla ordningen i Södertälje centrum. De kan ingripa, avvisa eller omhänderta personer som begår brott eller uppför sig på ett störande sätt.

Stödcentrum för unga brottsutsatta expand_less expand_more

På Stödcentrum stöttar kuratorer brottsutsatta ungdomar med samtal, rådgivning och behandling för att må bättre och kunna gå vidare i livet. Den här insatsen bidrar till ökad trygghet för den drabbade och dennes närstående, och förebygger också att den brottsutsatta själv utvecklar kriminalitet i form av till exempel hämndaktioner.

Medling expand_less expand_more

Den som är mellan 12 och 21 år och har varit med i en brottshändelse eller en konflikt blir erbjuden medling på Stödcentrum för unga brottsutsatta. Medling går ut på att den som har begått brottet och den som har blivit utsatt ska träffas i ett möte med en opartisk medlare och prata om det som har hänt. Syftet är att den brottsutsatta ska få upprättelse och att den som begått brottet kan erbjuda någon form av gottgörelse. Medlingsmöten avslutas därför ibland med att gärningsperson och brottsoffer ingår ett muntligt eller skriftligt avtal som kan innehålla löften om framtida beteenden, ekonomisk ersättning till brottsoffret eller gottgörelse genom arbete.

Social insatsgrupp expand_less expand_more

Den sociala insatsgruppen består av ett antal lotsar som jobbar nära polismyndigheten. En lots ger stöd till tonåringar och unga vuxna upp till 25 år som är brottsaktiva eller på väg in i kriminalitet, och som vill förändra sina liv. De stöder också unga som vill hoppa av från kriminella gemenskaper, och hjälper till med att återanpassa kriminella ungdomar till samhället. Det kan till exempel handla om att stöd att söka jobb, sysselsättning eller boende. Den sociala insatsgruppen stödjer även anhöriga.

Fältassistenter expand_less expand_more

Södertälje kommun har en grupp fältassistenter (fältare) som jobbar mot målgruppen ungdomar i åldern 12-18 år. Fältarna är till för att bygga relationer och skapa trygghet för tonåringar i Södertälje. De
jobbar förebyggande och uppsökande vilket innebär att de aktivt söker upp ungdomar på skolor, fritidsgårdar och ute på gator där många unga rör sig och där vuxennärvaron bitvis är låg.

Grannsamverkan expand_less expand_more

Gör bostadsområden mindre attraktiva för brott

Grannsamverkan är en metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och uppmärksammar vad som händer och sker i området.

Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, såsom bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Detta genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

För mer information:
Ring eller maila säkerhetssamordnare
Michael Mc Carthy  michael.mccarthy@sodertalje.se Tel: 08-52301740

Mer om metoden Grannsamverkan 

Nattvandring expand_less expand_more

Vuxna som är ute och nattvandrar på gator och torg på kvällar och helger är ett viktigt inslag i det kommunala trygghetsarbetet. Vuxnas närvaro har en lugnande inverkan och många ungdomar uppskattar att möta människor som bryr sig.

Södertälje kommun organiserar därför så kallade föreningsnattvandringar. Det handlar om att föreningar ges möjlighet att, mot föreningsbidrag, nattvandra på fredag- och lördagskvällar under perioden maj – november. Föreningarna får ersättning för varje genomfört nattvandringspass.

Att nattvandra innebär vanligtvis att man i grupper om 2–4 personer går ut under fredag- och lördagskvällar, samt under vissa ungdomsintensiva helger. Nattvandrarna rör sig bland ungdomar för att skapa förtroende, vara förebilder men också för att finnas till hands. Som nattvandrare är man inte polis, väktare eller myndighetsperson, utan helt enkelt en medmänniska som bryr sig och engagerar sig för ungdomar.

Nattvandrarna samarbetar med kommunens områdesväktare och säkerhetsavdelning, polisen och fältarna med flera.

Är du intresserad av nattvandring i Södertälje kommun, läs mer här? 

Arbete mot nedskräpning och illegalt dumpat avfall expand_less expand_more

Nedskräpning får konsekvenser i många led. Sammantaget bidrar nedskräpningen till miljöproblem, sanitära problem, stora kostnader för renhållning, ökad otrygghet och risk för ökad brottslighet.

Nu tar kommunkoncernen krafttag mot nedskräpning och illagalt dumpat avfall genom att ha antagit en strategi för nedskräpning. I den finns ett konkret aktivitetsprogram för att förebygga nedskräpning i Södertälje. Exempel på aktiviteter är ökad bevakning, underlättande för företagare att lämna avfall, riktlinjer för avfallshantering, riktlinjer för papperskorgar och askoppar och ökade medel för att köpa in fler papperskorgar.

Trygghetskameror expand_less expand_more

Nu satsar polismyndigheten på kameraövervakning i Södertälje. Under 2018 kommer drygt 30 trygghetskameror att installeras på utsatta platser i Södertälje med kommunens hjälp. Satsningen förväntas leda till ökad trygghet för medborgarna, ökad uppklarningsprocent för polisen och minskad brottslighet.