Fortsatta gränskontroller?

Om säkerhetsläget i Sverige fortsatt kräver en förlängning av gränskontroller kan det bli en förlängning redan i november i år.

EU-kommissionen har i och med detta även diskuterat huruvida en "uppdatering" av Schengenreglerna  bör göras pga "nya och rådande allvarliga hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten".

Sverige menar att terrorhot måste beaktas vid förslaget. Sverige började införa gränskontroller 2015 och har nu innehavt maxtiden som går ut i november i år.

Men, Schengen (med 26 europeiska länder) och gränskontroller ligger inte helt i linje med grundtanken med Schengenreglerna. Syftet är att inga gränser ska finnas och den fria rörligheten ska främjas. Kommissionen lägger därför också in i sitt förslag att under tiden gränskontroller finns inom Schengenområdet kommer de länder som använder detta att övervakas så att kontrollerna används i rätt syfte.

Kommissionär Dimitris Avramopoulos, är noga med att poängtera att säkerheten behöver balanseras mot rörelsefriheten i det nya förslaget och att säkerhet ska vara på den grund som förlängingar kan ske.

Förslaget om förlängda gränskontroller ersätter det tidigare kontrollernas tidsfrist som var 6 månader till nya 12 månader. Det här innebär en maxtidsfrist på 3 år med kontroller inom Schengenområdet, förutsatt att hot mot landet kvarstår och att landet har vidtagit exceptionella åtgärder (ex undantagstillstånd).