Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

Polen, EU: s problembarn?

2017-10-24

De senaste 2 åren har Polen försämrat rättsstatsprincipen och de demokratiska grunderna har börjat urholkats. EU:s institutioner samt Europarådet har uppmanat till förändring men den polska regeringen avfärdar kritiken.

Sen 2015 har Polens ledande parti (PiS) arbetat för en försämring av maktbalansen för vilken demokratin vilar på. För att säkerställa individernas rättigheter behöver begränsingar av regeringsmakten finnas. Skulle inskränkningar ändå ske ska detta kunna föras till en oberoende domstol. Dessvärre har Warsawas regering missbrukat sitt demokratiska och parlamentariska mandat för att inskränka de grundläggande rättsliga skyddet för befolkningen. 

Human Rights Watch, har i en rapport redovisat hur det styrande partiet arbetat för att få inflytande över de högsta domstolarna för att få igenom lagstiftning som inskränker och begränsar mediafriheten, kvinnors reproduktiva rättigheter, beviljandet av godtyckliga övervakningsbefogenheter m.m. 

Många regionala experter och institutioner, där inkluderat EU-kommissionen, Europarådets Venedigkommission, OSCE och Europadomstolen, har uppmanat den polska regeringen att vidta åtgärder för att ändra läget i landet. Den polska regeringen har dock avfärdat kritiken och negligerat rekommendationerna med hänvisning till den nationella suveräniteten. 

Detta står i klar konflikt med EU-medlemskapet och landets förpliktelse att följa och tillämpa EU-lagstifting. Att efterleva rättsstatsprincipen borde vara ett mål för en demokratisk stat, inte att aktivt försöka undergräva den. När en stat är medlem i EU, ska befolkningen kunna förlita sig på att staten efterlever EU-rätten. Vilket bla inkluderar grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen som fundamentala värden inom Unionen. 

Lydia Gall, Forskare vid Human Rights Watch, menar att EU:s trovärdighet står på spel och därav behöver åtgärder sättas in, bla genom att trigga igång artikel 7.1 i EU-fördraget.