Dataskyddsförordningen

Om dataskyddsförordningen - för dig som vårdnadshavare på Eneskolan.

Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad Eneskolan gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

 

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver skolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer.

 

Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter. Här får du information om vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla för ditt barn eller dig, samt vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar personuppgifterna.

 

Dina rättigheter

 

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

 

Så här arbetar Eneskolan med säkerhet

 

Som vårdnadshavare till en elev vill vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar ditt barns och dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vårt skydd varierar med vilken information eller vilket system det gäller. Vi har ett omfattande tekniskt skydd som vi använder där det behövs, bland annat centrala brandväggar, webbfilter och säker inloggning. Vi arbetar med ChromeBook som elevdator vilket är ett extra tryggt val då de är mindre utsatta för virus eller stölder och all data lagras krypterad. Skolan sparar bara information och data så länge det behövs och kan motvieras.

 

Eneskolans dataskyddsorganisation

 

Eneskolan är ansvarig för barns/elevers och vårdnadshavares personuppgifter men det är huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för alla barn och elever.

 

Om du har frågor om hur dina och ditt barns personuppgifter hanteras kontakta i första hand rektor eller biträdande rektor för ditt barn.

 

 

 

 

 

Typer av personuppgifter

Källor för personuppgifter

Namn

Adress

Personnummer

Telefonnummer

Modersmål

Specialkost

Specialpedagogiska behov

Vistelsetid fritidshem

Egenvård - medicinska Behandlingsscheman

Klagomålsärenden psykosocial status

Psykologisk anamnes

Medicinsk anamnes

Uppgifter lämnade av vårdnadshavare / folkbokföringen.

Uppföljningar/analyser

Resultat nationella prov

Åtgärdsprogram

Betyg

Närvaro

Studieplaner

Disciplinära åtgärder

Diskriminering/kränkande behandling

Dokumentation vägledningssamtal

Elevhälsans testmaterial

Elevhälsans utredningar

Elevhälsoteamets anteckningar

Medicinska journalanteckningar

Orosanmälningar till socialtjänst

Pedagogiska bedömningar/matriser

Psykologiska journalanteckningar

Incidenter/tillbudsrapport

Kuratorsanteckningar

Extra anpassningar

Feedback pedagogisk progress

Grupp (skola, klass, inriktning)

E-post adress

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord)

IP-adress

Loggdata

Ersättning (skolpeng)

 

Skapat internt

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord)

E-post adress

Foto/bild

Foton/film

Inlämnade uppgifter

Telefonnummer

Utvärderingar

  • Kameraövervakning korridorer åk 6-9

Den registrerade själv ( eleven )

Kommunens utbetalningsunderlag

Aktuell kommun

 

  • Kameraövervakningen syftar till att förebygga skadegörelse och kränkningar.

Verksamheten upplyser om att kameraövervakning finns i lokalen.

Skolan sparar materialet i minst 2 månader sedan förstörs detta.

3 personer på skolan har tillgång till materialet, Rektor, vaktmästare samt en av mentorerna.

Materialet lyder under tystnadsplikt och sekretesslagen och får endast lämnas ut i brottsbekämpande syfte.

Materialet har en säker inlåsning.

 

 

 

 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

 

Dina personuppgifter behandlas för 9 olika ändamål och med 4 rättsliga grunder.

 

Typer av personuppgifter

Rättslig grund

Ändamål

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

E-post adress

Grupp (skola, klass, inriktning)

Närvaro

IP-adress

Vistelsetid fritidshem

Modersmål

Studieplaner

Allmänt intresse

Administration, skola

Namn

Personnummer

Adress

E-post adress

Grupp (skola, klass, inriktning)

Vistelsetid fritidshem

Kommunens Utbetalningsunderlag

Ersättning (skolpeng)

Allmänt intresse

Ekonomi/fakturering

 

 

 

 

 

 

 

Foton/film

Modersmål

Studieplaner

Närvaro

Pedagogiska bedömningar/matriser

Extra anpassningar

Åtgärdsprogram

Resultat nationella prov

Utvärderingar

Inlämnade uppgifter

Feedback pedagogisk progress

Betyg

Allmänt intresse

Undervisning och lärande

Studieplaner

Närvaro

Pedagogiska bedömningar/matriser

Extra anpassningar

Åtgärdsprogram

Medicinska journalanteckningar

Psykologiska journalanteckningar

Kuratorsanteckningar

Elevhälsoteamets anteckningar

Medicinsk anamnes

Psykosocial status

Psykologisk anamnes

Specialpedagogiska behov

Egenvård - medicinska Behandlingsscheman

Specialkost

Elevhälsans testmaterial

Elevhälsans utredningar

Diskriminering/kränkande behandling

Incidenter/tillbudsrapport

 

 

 

Allmänt intresse

Elevhälsans uppdrag

Betyg

Resultat nationella prov

Närvaro

Uppföljningar/analyser

Åtgärdsprogram

Extra anpassningar

Klagomålsärenden

Utvärderingar

Diskriminering/kränkande behandling,

Incidenter/tillbudsrapport

 

Allmänt intresse

Skolans systematiska kvalitetsarbete

Resultat nationella prov

Betyg

 

Allmänt intresse

Statistik

Namn

Personnummer

Foto/bild

Intresseavvägning

Ordning och säkerhet

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord)

Foto/bild

 

Intresseavvägning

 

 

 

 

 

Administration skola

Accessrättigheter (användarnamn/lösenord)

Loggdata

 

Intresseavvägning

Datasäkerhet

Orosanmälningar till socialtjänst

Rättslig skyldighet

Elevhälsans uppdrag

 

Avslutningsvis önskar vi inte få känsliga uppgifter mailade till oss, vänligen informera via telefonsamtal alternativt pim som man som vårdnadshavare har tillgång till via lärplattformen.

// Skolledningen Eneskolan, Järna den 8/8 2018.

Vid frågor kontakta rektor Ida Brånn