Ledighet och sjukanmälan

Ledighet

 

18 § 7 kap, Skollagen (2010:800) följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får rektorn bevilja längre ledighet.

 Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ladda ner blankett med hjälp av länken nedan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i Lärplattformen

Länk finns längre ner på sidan.