Ledighet och sjukanmälan

Ledighet

18 § 7 kap, Skollagen (2010:800) följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får rektorn bevilja längre ledighet.

Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Logga in i Vklass för att ansöka om ledighet.

Länk finns längre ner på sidan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i Vklass

Länk finns längre ner på sidan.