Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Grundsärskolan på Fornbackaskolan består av sex undervisningsgrupper, varav två av grupperna är till för elever med svårare rörelsehinder. I varje grupp arbetar en speciallärare och flera elevassistenter för att fånga upp varje elevs behov. Grupperna är blandade och här går elever som läser ämnen och ämnesområden tillsammans. Vi har tillgång till terapihundar, sjukgymnast och anpassade lokaler. Vi har i dagsläget ungefär 40 elever inskrivna i grundsärskolan och vid intresse till Fornbackaskolans grundsärskola tas kontakt med Resurscentrum i Södertälje kommun. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan