Vår profil

Verksamhetsidé – Reggio Emiliainspirerad

Skolans återkommande teman – jord, eld, luft och vatten samt närheten till skogen har varit grundstenar för skolans verksamhetside som är Natur och miljö - hållbar utveckling. Detta arbete kommer att fortsätta men för att tydliggöra hur vi ser på elevens lärande och kunskapande har vi valt att använda oss av den sedan länge beprövade Reggio Emilia filosofins tankar. Eleven ses som den kompetenta individen som tidigt ska få upptäcka att den är betydelsefull och viktig för sin egen och vår framtidsutveckling.

Kännetecken

Skolan har en stark vi-anda där alla är med och hjälps åt att stötta varandra och samarbeta för att skapa ett bra arbetsklimat. Skolan har en stabil och välutbildad personalgrupp som funnits på skolan i många år. Traditionerna som skapats är en del av den trygghet som finns i skolan. Som elev på Fornbackaskolan ska du få uppleva att de vuxna har en tilltro till dina förmågor och att de är intresserade av vad du redan har med dig för kunskaper. Du ska vara delaktig när undervisning/aktiviteter planeras utifrån vad du och dina skolkamrater redan kan och vad nytt som ska Upptäckas – Utforskas – Utvecklas – Utvärderas tillsammans med lärarna. Du kommer att veta vad du ska lära dig, hur du kan lära dig, hur du kan utveckla dina förmågor samt hur du kan använda och redovisa dina kunskaper och erfarenheter.

Så arbetar vi

Vi fortsätter arbetet med Grön flagg och har miljöansvariga lärare som tillsammans med miljörådet driver skolans utvecklingsarbete. Som ett led i utvecklingen av vår verksamhetside kommer vi att använda oss av den Reggioinspirerade filosofins tankar. All utveckling sker i samspel och dialog och att vi som vuxna är medforskare i elevens utvecklingsresa. För att arbeta utifrån dessa tankar har vi valt att arbeta med alla skolans lärande uppdrag oavsett om det gäller utveckling av olika lässtrategier eller förmågor både ämnes- och relationsmässigt. Skolan har ett aktivt arbete mot kränkande behandling. Vi använder oss av den strukturerade Olweus metoden som innebär att vi har ett kontinuerligt arbete och avstämningar kring bemötandefrågor. Det innefattar alla som arbetar på skolan. Vi har organiserad rastverksamhet.

Organisation

Fornbackaskolan är en F-6 skola med ca 380 elever och 90 personal. Vi är en grundskola och en grundsärskola som innefattar även en RH-avdelning för elever med rörelsehinder.

Elev- och föräldrainflytande

Elevrådet, klassrådet, matrådet och miljörådet på Fornbackaskolan arbetar för en bra miljö, både fysiskt och psykosocialt, där både elever och personal ska trivas.