Ledighet och sjukanmälan

Ledighet

 

18 § 7 kap, Skollagen (2010:800) följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får rektorn bevilja längre ledighet.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledighet ansöks om i Vklass

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i Vklass