Viksbergskolan

Sjukanmälan och Ledighet

2019-02-04

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare i Lärplattformen/Ping Pong senast innan skoldagens början: Logga in på Lärplattformen

Ledighetsansökan

18 § 7 kap, Skollagen (2010:800) följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får rektorn bevilja längre ledighet.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än två dagar.

Blankett för ledighetsansökan finns att ladda ned på Lärplattformen/Ping Pong: Logga in på Lärplattformen