Detaljplaner från 2021 och framåt

På den här sidan kan du hitta de detaljplaner som har vunnit laga kraft från 2021 och framåt. När en detaljplan vunnit laga kraft börjar den gälla och man kan ge bygglov för det som planen medger.

 


Del av Tälje 1:1 (Kanaltorget)

Detaljplanen möjliggör en tunnelnedfart till ett befintligt garage under fastigheten Tellus. Läs mer >


Fagotten 3

Detaljplanen omfattar fastigheten Fagotten 3. Läs mer >


Del av Östaskolan 6

Detaljplanen möjliggör en ny fritidsgård i stadsdelen Ronna. Läs mer >


Tvetaberg 5:1, m.fl. Stadan och Nabben

Detaljplanen innebär möjlighet till kommunalt vatten och avlopp för området. Läs mer >


Brostenen 2

Detaljplanen omfattar fastigheten Brostenen 2. Läs mer >


Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl.

Detaljplanen innebär möjlighet till utveckling av ett båtvarv. Läs mer >


Härfågeln 6

Detaljplanen möjliggör utbyggnation av fastighetens norra del. Läs mer >


Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Detaljplanen möjliggör förskola inom ett befintligt bostadsområde. Läs mer >


Del av Glasberga gård

Detaljplanen möjliggör för avstyckning av befintliga parhus och medger tre lägenheter inom Glasberga 1:18 (före detta mejeriet). Läs mer >