Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl, förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn. Planen medger också att en av de befintliga förskolorna bevaras och att ny förskola kan etableras för totalt cirka 260 barn. Förslaget innebär att viss allmän platsmark planlagd som park övergår till kvartersmark för förskola, skola.

Syftet med planen är även att säkerställa bevarande och möjlighet till upprustning av Igelsta gårds trädgård och parkanläggning.

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 9 maj och 13 juni 2019.

Just nu revideras planförslaget.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje