Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl., förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 240 barn. Förslaget innebär att viss allmän platsmark planlagd som park övergår till kvartersmark för förskola, skola.

Planen syftar även till att säkerställa bevarande och möjlighet till upprustning av Igelsta gårds trädgård och parkanläggning.

Diarienummer: SBN 2016/02520

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 9 maj och 13 juni 2019.

Granskning har ägt rum mellan 14 mars och 11 april 2022.

Antagande beräknas ske kvartal 1 2024.

Just nu

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 juni 2024. Beslutet kan överklagas av den som berörs och som skriftligen framfört synpunkter under granskningstiden, om dessa inte har beaktats. Överklagan kan göras fram till den 10 juli 2024.

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje