Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl., förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 240 barn. Planen medger också att en av de befintliga förskolorna bevaras och att ny förskola kan etableras för totalt cirka 240 barn. Förslaget innebär att viss allmän platsmark planlagd som park övergår till kvartersmark för förskola, skola.

Syftet med planen är även att säkerställa bevarande och möjlighet till upprustning av Igelsta gårds trädgård och parkanläggning.

Preliminär tidplan

Samråd har ägt rum mellan 9 maj och 13 juni 2019.

Granskning har ägt rum mellan 14 mars och 11 april 2022.

Antagande beräknas ske kvartal 3 2022.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje